Dane Osobowe/RODO

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej Nadsańskiego Banku Spółdzielczego.

Od dnia 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosowane będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w skrócie RODO.
Celem nowej regulacji jest ujednolicenie zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

W niniejszym dokumencie znajdą Państwo informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych przez Bank oraz sposobów ochrony tych danych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Nadsański Bank Spółdzielczy, przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadsański Bank Spółdzielczy z siedzibą w Stalowej Woli, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
• adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Okulickiego 56C,
• adres e-mail: bank@sanbank.pl,
• telefon: +48 15 842 10 27.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z wyznaczonym w Banku INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH, poprzez adres e-mail iod@sanbank.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Nadsański Bank Spółdzielczy, 37-450 Stalowa Wola, ul.Okulickiego 56C). Szczegółowe dane inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej: www.sanbank.pl w zakładce: o Banku/Dane osobowe i na tablicy ogłoszeń Banku.

Bank przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach:
1) rozpatrzenia wniosku oraz zawarcia i realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
2) w przypadku zawierania umowy o kredyt w celu badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego (podstawa prawna z art. 6 ust.1 lit. b RODO, a w przypadku przetwarzania danych po wygaśnięciu zobowiązania z art. 6 ust.1 lit. a RODO);
3) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku (podstawa prawna z art. 6 ust.1 lit. c RODO). Bank przetwarza dane osobowe w związku z wykonywaniem czynności bankowych wynikających z przepisów m.in. prawa bankowego, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawy o rachunkowości, przepisów Unii Europejskiej.
4) marketingu i promocji produktów i usług Banku (podstawa prawna z art. 6 ust.1 lit. a i f RODO); W przypadku marketingu kanałami elektronicznymi podstawą prawną jest Państwa zgoda. W przypadku zawarcia umowy z Bankiem i stosowania marketingu bezpośredniego podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Banku;
5) archiwalnych (dowodowych), statystycznych i sprawozdawczych oraz dochodzenia należności, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Banku (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa i Rekomendacjach KNF.
Szczegółowa informacja na temat okresów przechowywania danych osobowych przez Bank została zamieszczona na stronie internetowej Banku www.sanbank.pl w zakładce: o Banku/dane osobowe i/lub na tablicy ogłoszeń Banku.

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Bank następującym kategoriom odbiorców:

• podmiotom przewidzianym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w art. 104 -106 d oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy innych przepisów powszechnie obowiązujących. Pełna lista podmiotów została zamieszczona na stronie internetowej Banku www.sanbank.pl w zakładce: o Banku/dane osobowe.
• podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Banku (na podstawie art. 6a prawa bankowego) tj. podmiotom, którym powierzono wykonywanie czynności bankowych. Takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Bankiem.

Bank informuje, że przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
2) sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO),
3) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym – w art. 17 RODO),
4) ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku – art. 18 RODO);
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza iż mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

Podanie danych do celów zawarcia i realizacji umowy z Bankiem ma charakter dobrowolny, jakkolwiek konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku i realizacji umowy z Bankiem.

ZARZĄD
NADSAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

CEL PRZETWARZANIA OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Zawarcie umowy z Bankiem

(art. 6 ust 1 lit. b RODO)

Przez okres niezbędny do jej wykonania, a po tym czasie przez okres przewidziany przepisami prawa do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń
Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Banku w związku z wykonywaniem czynności bankowych

(art. 6 ust 1 lit. c RODO)

Do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Bank
Przetwarzanie danych w celu marketingowym na podstawie usprawiedliwionych interesów administratora danych

(art. 6 ust 1 lit. f RODO)

Do momentu wniesienia sprzeciwu
Przetwarzanie danych w celu marketingowym na podstawie Państwa zgody

(art. 6 ust 1 lit. a RODO)

Do momentu wycofania takiej zgody
W przypadku przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku, w tym:

·         statystycznych,

·         raportowania wewnętrznego,

·         archiwalnym,

·         zarządzania ryzykiem operacyjnym
w działalności banków,

·         w celach dochodzenia należności.

(art. 6 ust 1 lit. f RODO)

Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na takie przetwarzanie

Inspektor Ochrony Danych

Kontakt:

Tel. +48 15 842 10 27 wew. 173

adres e-mail: iod@sanbank.pl

adres: Nadsański Bank Spółdzielczy

37-450 Stalowa Wola ul. Okulickiego 56C

Do pobrania: