Skip to main content
 • Wniosek Rodzina 800+

  Wniosek Rodzina 800+

  Nowe zasady składania wniosków

  Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 800+” przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. 

  Jeden wspólny wniosek na wszystkie dzieci

  Jeżeli masz przyznane świadczenie na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., złóż wspólny wniosek od 1 lipca 2019 roku. Otrzymasz wtedy od 1 lipca prawo do świadczenia na dziecko (na które obecnie nie pobierasz 800 +), a od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

  Jak złożyć wniosek?

  Aby złożyć Wniosek o świadczenie „Rodzina 800+”, musisz mieć dostęp do bankowości internetowej iB@nk

  Otrzymasz go m.in. po otwarciu konta osobistego.

  Aby uzyskać prawo do świadczenia 800+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 roku, rodzic dziecka, na które do tej pory nie pobierał tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

  Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

  W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 800+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

  Ważne daty

  Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 lipca 2019 do 31 maja 2021 roku.

  Wypłata świadczenia i wyrównania, zależą od miesiąca, w którym zostanie złożony Wniosek:

  • do końca sierpnia 2019 roku– świadczenie, z wyrównaniem od lipca, otrzymasz najpóźniej do 31 października 2019 roku,
  • we wrześniu 2019 roku – świadczenie, z wyrównaniem od lipca, otrzymasz najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku,
  • w październiku 2019 roku – świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, otrzymasz najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku,
  • w listopadzie 2019 roku – świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, otrzymasz najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku,
  • od 1 grudnia 2019 do 31 stycznia 2020 roku – świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, otrzymasz najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku.

  Złoż Wniosek Rodzina 800+

  Przydatne informacje

  O programie

  Program Rodzina 800+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 800 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia).

  Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.
  Rola Banku

  Nadsański Bank Spółdzielczy umożliwi Ci złożenie Wniosku Rodzina 800+ online w systemie iB@nk.
  W odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu.

  Złożenie wniosku w Oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie będzie możliwe.

  •  Wysłany Wniosek Rodzina 800+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.

  •  Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.  Proces otrzymania świadczenia

  Nadsański Bank Spółdzielczy:

  •  Wypełniasz Wniosek Rodzina 800+ online w systemie iB@nk

  Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego:

  •  na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemy Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.

  Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

  •  po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz, co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 800+.

  Informacje o programie Rodzina 800+ są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-800-plus

  Jak wypełnić wniosek 800+

  Wniosek Rodzina 800+ w systemie iB@nk

  •  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 800+ znajdziesz po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej iB@nk

  •  Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu iB@nk nowa wersja

  •  Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.

  •  Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 800+ na stronie Ministerstwa Rodziny,   Pracy i Polityki Społecznej https://www.rodzina800plus.gov.pl/

  •  Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).

  •  Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 800+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny.

  W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.rodzina800plus.gov.pl/ lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.

  Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku: 

  • „Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia
  • „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia
  • „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz

  Informacje dotyczące załączników:

  Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk
  Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB
  Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB
  Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku
  Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF

  Co przygotować przed złożeniem Wniosku?

  • skan dokumentów, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
  • skan prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
  • skan orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
  • skan karty pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
  • skan zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

  Urząd gminy, miasta albo ośrodek pomocy społecznej może uzyskać podstawowe dane o dochodach twojej rodziny od Urzędu Skarbowego. Może jednak poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

  Jeśli jednak chcesz od razu dołączyć do Wniosku dodatkowe dokumenty, przygotuj na przykład:

  • skan oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego- otwórz plik w nowym oknie — jeśli jesteś rolnikiem,
  • skan zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych- otwórz plik w nowym oknie — jeśli masz taki dochód. Na przykład dostajesz alimenty, stypendium szkolne lub socjalne.
  • skan oświadczenia o twoich dochodach- otwórz plik w nowym oknie — jeśli podlegasz przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  • skan oświadczenia albo innego dokumentu, który potwierdza utratę albo uzyskanie przez ciebie dochodu — jeśli twoja sytuacja dochodowa się zmieniła

  Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informatorem, w którym krok po kroku wyjaśnione jest jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku o „Rodzina 500 plus”.

  Kliknij na obrazek i przejdź do informatora.

  Obsługa wniosku

  1. W Nadsańskim Banku Spółdzielczym wypełniasz Wniosek Rodzina 800+ online w systemie iB@nk nowa wersja

  Krok 1: Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 800+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny oraz pozostałych wymaganych oświadczeń.

  Krok 2:  Zaloguj się do systemu iB@nk i przejdź do Wniosku Rodzina 800+ .

  Krok 3: Wysłany wniosek możesz pobrać po jego wypełnieniu.

  Krok 4: Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.

  Pamiętaj:

  •  Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w systemie iB@nk nowa wersja złóż Wniosek Rodzina 800+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w systemie iB@nk  w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w iB@nk oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.
  •  Czas trwania sesji online w systemie iB@nk ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas 10 minut, nastąpi wylogowanie z systemu iB@nk , a zmiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.
  •  Poprawnie wypełniony wniosek online w systemie iB@nk będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
  •  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.
  •  W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarta są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.
  •  Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia, Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez system iB@nk  do Organu prowadzącego w gminie.
  •  Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 800+.


  2.  Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia, Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.

  •  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
  •  Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  •  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w systemie iB@nk.
  •  Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w systemie iB@nk, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.
  3. Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 800+.  

  •  Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
  •  Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 800+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

  Obliczanie dochodu

  Chcesz skorzystać z programu Rodzina 800+, ale nie wiesz, jak obliczyć dochód na jedną osobę w twojej rodzinie?

  Informacja o usłudze:

  1. Sprawdź, kogo uwzględnić przy obliczaniu dochodu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kogo uwzględnić przy liczeniu dochodu.

  2. Dodaj do siebie wszystkie dochody, które twoja rodzina uzyskała w 2014 roku. Jeśli nie wiesz, co uznać za dochód, sprawdź to w sekcji Co uwzględnić przy liczeniu dochodu. Jeśli ktoś z twojej rodziny stracił dochód w 2014, 2015 albo 2016 roku — nie uwzględniaj go w swoich obliczeniach. Od 2017 roku obliczaj dochód za poprzedni rok kalendarzowy — czyli w 2017 roku oblicz dochód za 2016 rok.

  3. Jeśli płacisz alimenty na kogoś spoza rodziny — odejmij ich kwotę od obliczonego dochodu.

  4. Podziel obliczony dochód przez 12 (liczba miesięcy).

  5. Podziel uzyskaną kwotę przez liczbę osób w twojej rodzinie. Jeśli twoja rodzina miała stałe dochody, to kwota, którą obliczysz, to właśnie „dochód na jedną osobę w rodzinie”.

  6. Jeśli w trakcie 2014 roku ty lub ktoś z twojej rodziny uzyskał dochód — podziel całość tego dochodu przez liczbę miesięcy, za które był osiągany i dodaj kwotę, którą uzyskasz do kwoty z punktu 4.  Szczegóły znajdziesz w sekcji Uzyskanie i utrata dochodu.

  7. Jeśli w trakcie 2015 albo 2016 roku ty lub ktoś z twojej rodziny uzyskał dochód — dodaj do kwoty z punktu 4. wynagrodzenie za miesiąc po miesiącu, w którym ta osoba zaczęła uzyskiwać ten dochód. Na przykład matka dziecka dostała pracę w lutym 2016 roku, więc dodaj jej wynagrodzenie netto z marca 2016 roku.

  Kogo uwzględnić przy liczeniu dochodu

  Jeśli jesteś rodzicem albo opiekunem faktycznym dziecka uwzględnij:

  – siebie i swojego małżonka — jeśli jesteś w związku małżeńskim,
  – siebie i drugiego rodzica, z którym wychowujesz co najmniej jedno wspólne dziecko — jeśli jesteś w związku nieformalnym,
  – tylko siebie — jeśli samotnie wychowujesz dziecko,
  – dzieci, które są na utrzymaniu tych osób i z nimi mieszkają oraz:
  – nie ukończyły 25 lat,
  – ukończyły 25 lat i mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności — jeśli przysługuje na nie świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

  Jeśli rodzice są po rozwodzie, w separacji albo w rozłączeniu i naprzemiennie opiekują się dzieckiem zgodnie z orzeczeniem sądu — oboje wliczają dziecko w skład swojej rodziny.

  Przy liczeniu dochodu NIE uwzględniaj dziecka:
  – którym opiekuje się opiekun prawny,
  – które wzięło ślub,
  – które ukończyło 18 lat i ma własne dziecko,
  – które jest w:
  # rodzinie zastępczej,
  # rodzinnym domu dziecka,
  # placówce opiekuńczo-wychowawczej,
  # regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej,
  # interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
  – które jest w instytucji, która zapewnia bezpłatne, pełne utrzymanie, czyli w:
  # młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
  # schronisku dla nieletnich,
  # zakładzie poprawczym,
  # domu pomocy społecznej,
  # areszcie śledczym,
  # zakładzie karnym,
  # szkole wojskowej albo w innej szkole, która bezpłatnie zapewnia pełne utrzymanie.

  Co uwzględnić przy liczeniu dochodu

  – przychód wykazany w zeznaniu podatkowym PIT— na przykład przychód z pracy zarobkowej, emerytury albo renty. Odejmij od niego koszty uzyskania przychodu, podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Potrzebne dane znajdziesz w swoim rocznym zeznaniu podatkowym, czyli w: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i PIT-CFC,

  -deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności, która jest opodatkowana za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego albo karty podatkowej. Odejmij od niego podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  – inne dochody, które są zwolnione z podatku — na przykład:
  # alimenty na dzieci,
  # świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  # stypendia doktoranckie i habilitacyjne,
  # stypendia sportowe i socjalne dla uczniów i studentów,
  # dochody z gospodarstwa rolnego,
  # świadczenie rodzicielskie.

  Pełną listę tego typu dochodów znajdziesz w pouczeniu do oświadczenia, które wypełnia każda osoba, która je uzyskuje. Jeśli masz wątpliwości, czy masz uwzględnić któryś z dochodów swojej rodziny — skontaktuj się z urzędem gminy, miasta albo z ośrodkiem pomocy społecznej.

  Reklamacje

  Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 800+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

  •  w Nadsańskim Banku Spółdzielczym – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej, etapu rejestracji wniosku w systemie iB@nk nowa wersja oraz jego wysłania;
  •  do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.
  •  Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Nadsański Bank Spółdzielczy przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami.

  Pytania i odpowiedzi

  Czy procedura składania wniosku i przyznawania świadczeń została uproszczona?

  Jak już wiadomo, zniesione zostało kryterium dochodowe. To oznacza, że  rodzice nie muszą dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku został więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej można składać wnioski również drogą elektroniczną.

  To nie koniec uproszczeń proceduralnych. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie jest już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia alimentów na dziecko.

  Finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się będą szybciej, gdyż zlikwidowany został obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Teraz wydawana będzie szybsza i mniej pracochłonna informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. Jest to rozwiązanie, które doskonale funkcjonowało już w programie „Dobry start”, co także  znacznie zwiększyło odsetek wniosków składanych poprzez kanały internetowe.

  Czy świadczenie będzie wypłacane w przypadku śmierci jednego z rodziców?

  W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona została ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

  Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.

  Czy program objął teraz wszystkie dzieci w pieczy zastępczej?

  Dotychczas świadczenia z programu „Rodzina 800+” otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.  Od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i  interwencyjnych ośrodkach adopcyjnych. Program objął także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej.

  Jaki termin na złożenie wniosku mają świeżo upieczeni rodzice?

  Do tej pory świadczenie wychowawcze przysługiwało, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczał brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.

  Po zmianach, od 1 lipca rodzice mają aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. To ważny zapas czasu w tak gorączkowym okresie, wypełnionym nowymi obwiązkami. Oczywiście świadczenie 800+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

  Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

  Co oznacza opcja dodaj załącznik w składaniu wniosków online?

  Opcja dodaj załącznik w internetowym wniosku o świadczenie wychowawcze, jak sama treść pytania wskazuje, jest opcją, którą wnioskodawca wykorzystuje dodając ewentualny załącznik tylko w przypadku, gdy w indywidualnej sprawie jest to wymagane. Dotyczy to przede wszystkim dołączenia elektronicznej kopii (np. skanu, zdjęcia) orzeczenia sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej obojga rodziców nad dzieckiem o ile oczywiście takie orzeczenie zostało w indywidualnej sprawie przez sąd wydane (zgodnie z pouczeniem zawartym we wzorze wniosku/kreatorze internetowym wniosku). W żadnym razie wnioskodawca nie dołącza do wniosku załączników w postaci skanów/kopii dokumentów tożsamości.

  W związku z powyższym, standardowy wniosek, co do zasady, nie wymaga dołączania żadnych dodatkowych załączników (jeśli w indywidualnej sprawie jakieś dodatkowe dokumenty, w tym oświadczenia będą wymagane, skontaktuje się w tej sprawie z wnioskodawcą gminny organ właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, do którego składany jest wniosek).

  ul. Okulickiego 56c
  37-450 Stalowa Wola
  woj: podkarpackie

  tel: +48 15 842 10 27
  fax +48 15 842 40 78
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  NIP: 865-00-12-762
  REGON: 000507621
  KRS: 0000077552
  KOD SWIFT: POLUPLPR


  • +48 15 871 01 99
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • +48 15 842 10 27
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Wybierz oddział
  • +48 15 871 01 72
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   Marcin Binduga

  • „Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera”.

   Portal Developera TPP

  Znajdziesz nas też tutaj