Płatności zagraniczne


Realizujemy przekazy w obrocie dewizowym (w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich) na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w naszym Banku oraz na zlecenie klientów, którzy aktualnie nie korzystają z produktów naszego Banku.

Wykonujemy transakcje płatnicze w formie:

 • Przelewu SEPA
 • Polecenia wypłaty

Do pobrania: 

Dyspozycja przekazu w obrocie dewizowym

 • Kod BIC (SWIFT)

  ang. Business Identifier Code – międzynarodowy kod identyfikujący instytucję finansową będącą uczestnikiem systemu SWIFT i nadany przez SWIFT.

  BIC zawiera 8 lub 11 znaków alfanumerycznych, na które składają się: Unikalny identyfikator instytucji (4 znaki); kod kraju według normy ISO 3166-1 (2 znaki); kod lokalizacji (2 znaki); opcjonalny identyfikator oddziału danej instytucji (3 znaki) oraz kod „XXX” oznaczający centralę.

  Nadsański Bank Spółdzielczy realizuje zlecenia w obrocie dewizowym za pośrednictwem systemu SWIFT.

  Kodem BIC (SWIFT) Nadsańskiego Banku Spółdzielczego jest– POLUPLPR.

 • Przelew SEPA to transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki:

  •    waluta transakcji EUR;
  •    zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
  •    koszty „SHA”;
  •    nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
  •    Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer).
  Wykaz banków SEPA

 • Polecenie wypłaty to skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).