Kodeks Etyki Bankowej

W Nadsańskim Banku Spółdzielczym przestrzegane są Zasady Dobrej Praktyki Bankowej wypracowane przez środowisko bankowe i zatwierdzone przez Związek Banków Polskich, jako kodeks etyczny bankowego środowiska zawodowego.

Kodeks Etyki Bankowej opisuje w szczegółowy sposób standardy, którymi kierują się nasi pracownicy w codziennej pracy z Klientem. Jako instytucja zaufania publicznego w swej działalności kierujemy się przepisami prawa, uchwałami samorządu bankowego, normami prawnymi przewidzianymi w Kodeksie oraz dobrymi zwyczajami kupieckimi.

Pracujemy jako zespół dobrych fachowców, wykorzystujący swoje talenty we właściwy sposób. Nasza zasada to uczciwa praca, zgodna z normami prawnymi, etycznymi i najlepszymi praktykami bankowości. W naszej działalności opieramy się na uznawanych przez nas za podstawowe wartościach takich jak: profesjonalizm, solidność, gospodarność, dbałość o bezpieczeństwo Banku i naszych Klientów.

Zasady Dobrej Praktyki Bankowej

Znajdziesz nas też tutaj