• O BANKU
  • Działalność społeczna

Działalność społeczna

Realizujemy strategię Banku nie tylko poprzez ciągłe doskonalenie oferty produktowej, ale także poprzez wspieranie wielu inicjatyw lokalnych i regionalnych, zarówno mających na celu rozwój gospodarczy regionu, jak i tych o wymiarze charytatywnym czy filantropijnym.

Nasza działalność to szeroko zakrojona pomoc wielu instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom, grupom nieformalnym oraz najbardziej potrzebującym. Pomagamy w rozwoju talentów dzieci i młodzieży, propagujemy zdrowy styl życia, aktywność sportową, wspieramy liczne imprezy kulturalne oraz cenimy kultywowanie tradycji lokalnych.

Sponsoring Sportu

Od wielu lat stawiamy sobie za cel wspieranie rozwoju sportu i szerzenie kultury fizycznej w regionie. Angażujemy się w lokalne wydarzenia sportowe oraz wspieramy stowarzyszenia, amatorskie i szkolne kluby oraz drużyny sportowe. Jednak jednym z najważniejszych obszarów wsparcia działalności sportowej jest sponsorowanie lekkoatletyki.

Jesteśmy głównym sponsorem Katolickiego Klubu Sportowego „Victoria”, który jest jednym z dwudziestu najlepszych klubów lekkoatletycznych w Polsce. Dzięki osiągnięciom swoich wychowanków, miedzy innymi takich jak Joanna Jóźwik,  Bartłomiej Stój, Danuta Urbanik, Oliwia Pakuła , Angelika Sarna, Anna Wójcik, Stanisław Lebioda, Klub jest rozpoznawalny nie tylko w kraju, ale i zagranicą.

Ponadto corocznie wspieramy Ogólnopolski Bieg z okazji Konstytucji 3 Maja oraz 11 Listopada. Finansujemy nagrody dla uczestników Biegów oraz koszulki sportowe.

Nasze zaangażowanie w działania wspierające sport i pomoc finansową udzielaną organizatorom imprez sportowych w Stalowej Woli zostały zauważone i docenione przez wydawnictwo „Sztafeta”, które przyznało Bankowi tytuł Mecenasa Stalowowolskiego Sportu 2016.

Edukacja

Prowadzimy nowatorski program edukacyjny dla dzieci i młodzieży pod nazwą TalentowiSKO. Łączy on naukę o przedsiębiorczości z misją rozwoju talentów dzieci i młodzieży. Uczy pozytywnego myślenia o pieniądzu. Promuje dobre nawyki oszczędzania i zaradność życiową.

Ponadto współpracujemy z Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, gdzie w oparciu o wiedzę swoich pracowników prowadzimy inicjatywy promujące wiedzę finansową i przedsiębiorczość oraz pozytywne wzorce społeczne. W ramach projektu prowadzimy lekcje, dzięki którym młodzież poznaje podstawy przedsiębiorczości, zarządzania finansami, odpowiedzialności i umiejętności wspólnego działania.

We współpracy z lokalnym szkołami oraz Powiatami współfinansujemy także rożnego rodzaju konkursy edukacyjne, miedzy innymi do takich należny Powiatowy Konkurs Matematyczny „Młody Matematyk”, Powiatowy Konkurs na Biznesplan „Krok w przyszłość”.

Bierzemy udział się także w projekcie „Podkarpacie Stawia na Zawodowców”, który ma na celu kształcenie zawodowe młodzieży. W ramach, którego w Nadsańskim Banku Spółdzielczym staże i praktyki odbyło 37 młodych osób, co zostało nagrodzone Certyfikatem Przedsiębiorcy Przyjaznego Edukacji Zawodowej.

Od września 2017 roku zostaliśmy partnerem projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL, w którym nasi pracownicy-wolontariusze uczą świadomego i bezpiecznego korzystania z produktów i usług finansowych w Szkołach.

Projekt BAKCYL to stały proces przekazywania młodzieży, przez pracowników bankowych, praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania usług finansowych, tak aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie.

Projekt BAKCYL:

  • Umożliwia szkołom wzbogacenie programu nauczania poprzez zestaw ciekawych, interaktywnych lekcji z zakresu praktycznej edukacji finansowej, dostosowanych do potrzeb programowych i oczekiwań uczniów, realizowanych z udziałem przygotowanych dydaktycznie bankowców/praktyków – wolontariuszy.
  • Wzbogaca praktyczną wiedzę finansową uczniów jako niezbędny element pomyślnego funkcjonowania młodych obywateli w nowoczesnym, opartym na wiedzy społeczeństwie. Będzie kształtować postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży.
  • Wprowadza uczniów w świat codziennych finansów, tak aby potrafili wykorzystać dla siebie odpowiednie usługi finansowe na starcie w dorosłość oraz zabezpieczyć swoje potrzeby na przyszłość.
  • Wykorzysta doświadczenie i potrzebę dzielenia się wiedzą pracowników bankowych w służbie rozwojowi młodego pokolenia oraz dobra wspólnego

Zapraszamy Szkoły do współpracy.
tel. +48 15 871 01 72

KULTURA

Mecenat kulturalny to szczególny cel, któremu SANBank poświęca wiele uwagi i zaangażowania. Przyczynia się w ten sposób do umacniania w lokalnym społeczeństwie tożsamości, zarówno z tzw. „małą Ojczyzną”, jak i z patriotyzmu i umiłowania ojczystego kraju.  Nadsański Bank Spółdzielczy podejmując się tego posłannictwa wiele lat temu podjął się m.in. sponsorowania Zespołu Pieśni i Tańca „Lasowiacy” – największego i najbardziej utytułowanego zespołu folklorystycznego w regionie.

Bank współorganizuje także wiele inicjatyw kulturalnych. Współpracuje z z lokalnym Domem Kultury MDK oraz SDK oraz Muzeum regionalnym, współfinansuje takze wiele imprez kulturalnych w regionie. Jedną z ważniejszych była uroczystości obchodów 325. rocznicy założenia i lokacji miasta Rozwadów, wówczas bank został Mecenasem wydarzenia „Kulturalny Rozwadów”. O Pamiątką po tamtych wydarzeniach są m.in. ozdobne gazony ufundowane przez Bank zdobiące rozwadowski rynek.

Na mapie wydarzeń kulturalnych i folklorystycznych w regionie jest wiele imprez, które każdego roku są organizowane przy wsparciu i aktywnym uczestnictwie Nadsańskiego Banku. Są to: Piknik „Wiklina nad Sanem” z okazji Dni Rudnika, Piknik z okazji Dni Miodu w Bojanowie, Dożynki Powiatu Niżańskiego, Dożynki Powiatu Stalowowolskiego, „Powidlaki” w Krzeszowie, „Wakacjonalia” w Jeżowem, „Dni Chleba” w Nisku, „Flisaki” w Ulanowie czy „Grzyby” w Harasiukach.

Nadsański Bank Spółdzielczy jako mecenas i sponsor znaczących przedsięwzięć społecznych w regionie wspiera wiele inicjatyw wpływających na ochronę dziedzictwa oraz rozwój tradycji lokalnych, miedzy innymi współfinansuje Flisaków z Ulanowa i ich wyprawy.

FILANTROPIA

Każdego roku Nadsański Bank Spółdzielczy wspiera finansowo kilkadziesiąt imprez i przedsięwzięć charytatywnych w regionie występując jako sponsor wielu z nich. Należy podkreślić fakt, że nie tylko pomoc pieniężna jest przekazywana szkołom, organizacjom, stowarzyszeniom etc. Nie do przecenienia jest udzielana pomoc organizacyjna, logistyczna a także bezpośredni udział pracowników w przygotowaniach i prowadzeniu poszczególnych działań.
Jedną z najbardziej wyjątkowych imprez charytatywnych, w które włącza się corocznie Bank jest – Kapucyński Piknik Charytatywny w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli – Rozwadowie. To impreza o szczególnym wymiarze, w którą bezpośrednio angażują się pracownicy banku. Ojcowie Kapucyni otrzymują także pomoc Banku w innej postaci. Klasztor jest bardzo cennym zabytkiem wymagającym nieustannej dbałości i konserwacji. SANBank wspiera finansowo prace renowacyjne wpisując się na listę dobrodziejów ratujących zabytki kultury i dziedzictwa narodowego.

Nadsański Bank Spółdzielczy bierze aktywny udział w wydarzeniach charytatywnych i kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim. Do takich należą m.in. Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas których pracuje wielu wolontariuszy – pracowników Banku. Bank przekazuje także corocznie wsparcie finansowe. Angażuje się również w projekt pomocy dla ubogich „Szlachetna Paczka”.

OCHRONA ZDROWIA

Bank wspiera działania na rzecz ochrony zdrowia. Promuje nie tylko aktywność fizyczną, ale również angażuje się w działania mające na celu ratowanie życia i zdrowia, wspierając projekty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz finansując  rożnego rodzaju inicjatywy na rzecz zdrowia. Jedną z nich było finansowanie inwestycji na rozbudowę i wyposażenie Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii z Pracownią Hemodynamiki i Pracownią Wszczepu Rozruszników w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

INICJATYWY LOKALNE

Na przestrzeni wielu dziesięcioleci Bank udowodnił, że jest nie tylko sprawnie działającą instytucją finansową, pewną, godną zaufania i przyjazną dla swoich klientów, ale także bardzo silnie zaangażowaną w życie społeczne miasta i regionu.

Stał się znaczącym uczestnikiem życia gospodarczego Stalowej Woli przyczyniając się swoimi działaniami do wspierania przedsiębiorstw i firm będących filarami gospodarki nie tylko na swoim terenie działania, ale także w skali kraju. Także usługi oferowane klientom prywatnym miały i mają wpływ na rozwój ekonomiczny, stymulując chociażby popyt i poziom konsumpcji, które to elementy z kolei rzutują na poziom i strukturę produkcji oraz handlu.

Ponadto Bank od wielu lat ma bardzo dobre relacje z samorządami administracji terenowej, bowiem obsługa jednostek samorządu terytorialnego wpisana jest w strategię jego działania. Jako najstarsza instytucja działająca w gminach, zakorzeniona w świadomości mieszkańców i władz lokalnych, działająca od zawsze dla ich dobra, opierając się na lokalnych zasobach osobowych, stała się naturalnym partnerem biznesowym samorządów. Bank zapewnia im kompleksową obsługę budżetu, dostarczając rozwiązania wygodne, nowoczesne i dostosowane do miejscowych uwarunkowań. Od lat wspiera także gminy i społeczność lokalną zostając patronem i fundatorem lokalnych wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz społecznych.  Tylko w ostatnich dwóch latach – 2015 i 2016 przeznaczone zostały środki finansowe łącznie na ponad 160 różnego rodzaju wydarzeń, imprez i projektów w obszarze aktywności społecznej.

Poprzez aktywne uczestnictwo, organizację i sponsorowanie wydarzeń kulturalnych, charytatywnych, sportowo-rekreacyjnych, wpisał się na trwałe w krajobraz Stalowej Woli, sąsiednich miast i powiatów oraz tych miejscowości, w których funkcjonują jego Oddziały. 

 

Znajdziesz nas też tutaj