• O BANKU
  • Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bezpieczeństwo depozytów gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz System Ochrony Zrzeszenia BPS.

Depozyty zgromadzone w Nadsańskim Banku Spółdzielczym objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016r., poz. 996) według następujących zasad:
1) gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w Banku przez jednego deponenta, według stanu na dzień zawieszenia działalności Banku, do wysokości równowartości w złotych 100 000 EUR, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności Banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości;
2) gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:
a) osoby fizyczne,
b) szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe
c) osoby prawne,
d) jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
3) w przypadku prowadzenia przez Bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda z tych osób – w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie – w częściach równych;
4) w przypadku rachunków wspólnych każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 000 EUR;
5) w przypadku prowadzenia przez Bank rachunku powierniczego, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku, a w granicach pozostałej kwoty deponentem jest powiernik;
6) wartość środków objętych ochroną gwarancyjną, powiększonych o odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności, ustala się według stanu na początek dnia spełnienia warunku gwarancji;
7) środki pieniężne zgromadzone w Banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową);
8) oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014r., poz. 94), o ile należności te stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji;
9) gwarancjami BFG nie są objęte środki zdeponowane przez następujące jednostki:
a) Skarb Państwa,
b) Narodowy Bank Polski,
c) banki, banki zagraniczne oraz instytucje kredytowe, o których mowa w ustawie – Prawo bankowe,
d) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,
e) Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
f) instytucje finansowe,
g) firmy inwestycyjne, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i uznane firmy inwestycyjne z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia (rozporządzenie nr 575/2013 to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.),
h) osoby i podmioty, które nie zostały zidentyfikowane przez Bank,
i) krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń oraz krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),
j) fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające i oddziały towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.),
k) otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne i pracownicze towarzystwa emerytalne, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291 i 615),
l) jednostki samorządu terytorialnego,
m) organy władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządy centralne, regionalne oraz jednostki samorządu terytorialnego tych państw;
10) gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których Bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe;
11) do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski;
12) świadczenie pieniężne, gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest płatne w złotych, w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji;
13) roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji;
14) kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym:
Adres Telefon – Kontakt w sprawie zasad gwarantowania
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 depozytów
00-546 Warszawa
+4822 58 30 942
+48 22 58 30 943
+48 22 58 30 945
fax +48 22 58 30 589
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Banku I półroczne 2020 r.

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Banku II półroczne 2019 r.

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Banku I półroczne 2019 r.

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Banku II półroczne 2018 r.

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Banku I półroczne 2018 r.

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Banku II półroczne 2017 r.

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Banku I półroczne 2017 r.

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Banku II półroczne 2016 r.

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Banku I półroczne 2016 r.

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Banku II półroczne 2015 r.

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Banku I półroczne 2015 r.

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Banku II półroczne 2014 r.

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Banku I półroczne 2014 r.

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Banku II półroczne 2013 r.

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Banku I półroczne 2013 r.

Znajdziesz nas też tutaj