• O BANKU
  • Bankowy Arbitraż Konsumencki

Bankowy Arbitraż Konsumencki

Bankowy Arbitraż Konsumencki prowadzi działalność przy Związku Banków Polskich. Jego zadaniem jest rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy konsumentami a bankami w zakresie czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumentów. Skargi składać mogą wyłącznie konsumenci, czyli osoby fizyczne zawierające umowę z bankiem w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą.

Arbiter bankowy rozpatruje sprawy:
•    mające charakter roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta
•    których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota 8.000 zł
•    powstałe po dniu 1 lipca 2001 r.
Do wartości sporu nie wlicza się odsetek i innych kosztów, a w przypadku dochodzenia kilku roszczeń sumuje się ich wartość.

Przedmiotem postępowania przed Arbitrem bankowym nie mogą być sprawy związane ze świadczeniami Skarbu Państwa, w szczególności dotyczące książeczek mieszkaniowych i kredytów z dopłatami ze środków budżetowych. Natomiast Arbiter bankowy zwraca wniosek, gdy treść wniosku jest niezrozumiała i mimo wcześniejszych wezwań nie została poprawiona lub uzupełniona lub rozpoznanie sprawy wymagałoby przeprowadzenia postępowania dowodowego z udziałem świadków i biegłych, co w ocenie Arbitra bankowego jest możliwe tylko w postępowaniu sądowym.

Arbiter bankowy odrzuci wniosek:
•    jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest prowadzona przed sądem powszechnym lub sądem polubownym albo została już prawomocnie osądzona
•    jeżeli rozstrzygnięcie sprawy należy do sądu polubownego.

W celu wydania orzeczenia Arbiter bankowy przeprowadza procedurę określoną w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego. Wszczęcie postępowania następuje tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta. Wniosek o wszczęcie postępowania musi mieć formę pisemną i może zostać przesłany do Arbitrażu pocztą na adres:

Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Związku Banków Polskich: www.zbp.pl

Znajdziesz nas też tutaj