EURO-FATCA

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zobowiązała się  w ramach umowy EURO-FATCA do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe.
Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany takich informacji jest  Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o  wymianie informacji podatkowych z innymi państwami ( Dz. U. z 2017r, poz.648) implementująca do polskiego porządku prawnego wymóg automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.
Działając w świetle przepisów EURO-FATCA, Nadsański Bank Spółdzielczy jako instytucja finansowa jest zobligowany do wprowadzenia regulacji wynikających z ustawodawstwa EURO-FATCA. Zgodnie z wymogami Ustawy, Bank zobowiązany jest do przekazywania za  pośrednictwem Krajowej Administracji Skarbowej informacji o rachunkach klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w innych krajach. Informacje te będą w dalszej kolejności przekazywane do właściwych zagranicznych organów podatkowych.

W związku z nałożeniem na Nadsański Bank Spółdzielczy obowiązków wynikających z ustawodawstwa  EURO-FATCA, począwszy od dnia 01.05.2017 r. Bank będzie wymagał od swoich Klientów: osób fizycznych i podmiotów gospodarczych otwierających nowe rachunki finansowe takie jak: ROR, rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, otwarte mieszkaniowe rachunki pomocnicze, karty kredytowe złożenia stosownego Oświadczenia dotyczącego rezydencji podatkowej. Aktualizacja złożonego Oświadczenia będzie konieczna jedynie w sytuacji zmiany rezydencji podatkowej Klienta.
Bank nie rozstrzyga wątpliwości Klienta dotyczących ustalenia jego rezydencji podatkowej, osobą właściwą, która może wyrazić opinię w tej sprawie jest niezależny doradca podatkowy.
Odmowa złożenia przez Klienta wymagalnego Oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej będzie skutkować brakiem możliwości założenia rachunku finansowego oraz podpisania Umowy o wskazany produkt.

Najczęściej zadawane pytania:

 • Czym jest EURO-FATCA?
  Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze. EURO-FATCA ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.
 • Kogo dotyczy EURO-FATCA?
  EURO-FATCA dotyczy wszystkich Klientów Indywidualnych i Klientów Instytucjonalnych.
 • Jakie produkty bankowe są objęte EURO-FATCA?
  Produkty bankowe oferowane przez Nadsański  Bank Spółdzielczy: rachunki ROR, rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze, karty kredytowe.
 • Czy złożenie w Banku Oświadczenia o rezydencji podatkowej w przypadku zawierania nowej umowy o produkt jest konieczne?
  Tak. Stosownie do przepisów Ustawy pobieranie Oświadczeń w toku otwierania rachunku jest elementarnym obligatoryjnym do jego otwarcia. W przypadku odmowy złożenia przez Klienta przedmiotowego Oświadczenia, Nadsański Bank Spółdzielczy odmówi zawarcia stosownej umowy i otwarcia rachunku produktu.
 • Czy EURO-FATCA stosowana jest we  wszystkich  Bankach?
  Tak, wszystkie instytucje finansowe w tym wszystkie Banki w Polsce mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami EURO-FATCA.
 • Jak często Klienci są zobowiązani do przekazywania informacji o swojej rezydencji podatkowej do Nadsańskiego Banku Spółdzielczego?
  Po złożeniu raz przez Klienta w Banku ważnego Oświadczenia, kolejne będzie wymagalne jedynie w przypadku aktualizacji informacji danych osobowych lub jeśli Bank uzna na podstawie aktualnych danych, iż status rezydencji podatkowej mógł ulec zmianie
 • Jakie informacje Klient jest zobowiązany dostarczyć do Banku?
  W związku z wymogami CRS/EURO-FATCA, Bank  poprosi o dostarczenie poniższych informacji:

Klient Indywidualny:

1)    imię i nazwisko;
2)    aktualny adres zamieszkania;
3)    miejscowość i kraj urodzenia;
4)    data urodzenia;
5)    kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
6)    numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

Klient Instytucjonalny/Podmioty prawne:

1)    nazwa;
2)    aktualny adres siedziby (w tym kraj);
3)    kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
4)    status podmiotu;
5)    dane osoby kontrolującej – dane osoby fizycznej;
6)    numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN

 • Jakie informacje Nadsański Bank Spółdzielczy będzie przekazywał do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej?
  Nadsański Bank Spółdzielczy będzie przekazywał informacje dotyczące Klienta takie jak: imię i nazwisko, nazwa posiadacza, adres/siedzibę, TIN-numer identyfikacji podatkowej oraz posiadane rachunki, w tym: identyfikator rachunku oraz  saldo rachunku.
 • Od czego zależy przynależność rezydencji podatkowej?
  Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od kilku czynników m.in: oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności. W przypadku pytań dotyczących kraju rezydencji podatkowej, każdy Klient zobowiązany jest skontaktować się z niezależnym doradca, gdyż Nadsański Bank Spółdzielczy nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Do pobrania:

Oświadczenie FATCA