Tabela godzin granicznych

I. Zlecenia płatnicze złożone po godzinach granicznych wskazanych w powyższej Tabeli godzin granicznych lub złożone w dniu nie będącym dniem roboczym w Banku, uznaje się za otrzymane do realizacji w następnym dniu roboczym, z zastrzeżeniem pkt.II.

II. Zlecenia płatnicze na rachunki prowadzone w Banku złożone do godziny granicznej oraz złożone w sobotę do godziny granicznej, księgowane są na rachunek Odbiorcy w tym samym dniu.

III. Za maksymalny czas realizacji przelewu krajowego uznaje się termin liczony od momentu otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank do momentu uznania rachunku banku Odbiorcy, najpóźniej do końca następnego dnia roboczego.

IV. W przypadku gdy Bank otrzymał zlecenie płatnicze w postaci papierowej, maksymalny czas realizacji przelewu krajowego wynosi najpóźniej do końca drugiego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia płatniczego, z zastrzeżeniem pkt.V.

V. Do zleceń płatniczych dotyczących należności, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa oraz wynikające z Wspólnotowego Kodeksu Celnego nie stosuje się postanowień pkt.IV.

1.  Z zastrzeżeniem godzin pracy placówek Banku
2.  Aktualna lista wpłatomatów znajduje się na stronie www.sanbank.pl
3.  Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków-uczestników dostępny jest na stronie internetowej http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/
4. Przelewy realizowane będą z wyłączeniem przerwy w godzinach:
– od poniedziałku do piątku 18:45 – 21:00 (w przypadku zamknięcia miesiąca 18:45- 24:00)
– sobota 13:00 – 16:00 (w przypadku zamknięcia miesiąca 13:00 – 19:00)