• Dla Biznesu - Na Jubileusz

  Dla Biznesu - Na Jubileusz

  Promocja przeznaczona jest dla Klientów  instytucjonalnych rozumianych jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą , osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą, z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych i Jednostek Samorządu Terytorialnego, zwana  dalej Uczestnikiem Promocji.

   

  ZASADY PROMOCJI: 

  1. dla kredytów obrotowych i inwestycyjnych do kwoty 200 000 zł z okresem spłaty do 36 miesięcy:
  • Uczestnik Promocji, który został określony w § 3 regulaminu, musi spełnić dodatkowe warunki:
  • dotychczasowy Klient Banku, z którym Bank zawarł umowę kredytu lub inną umowę oraz w okresie ostatnich 3 miesięcy nie korzystał z oferty kredytowej Banku objętej promocja w zakresie kredytu w rachunku bieżącym lub kredytu rewolwingowego
  • nowy klient, który nie zawierał umowy kredytu lub innej umowy z Bankiem oraz prowadzi działalność gospodarczą co najmniej 12 -miesięcy
  • warunki promocyjne:
  1. prowizja za rozpatrzenie wniosku – 0 zł
  2. prowizja za udzielenie kredytu – 0 zł
  3. zabezpieczenia w przypadku transakcji przy klasie ryzyka:
  • ryzyka A-I – gwarancja BGK i weksel w wystawienia Kredytobiorcy
  • A-II, A-III – gwarancja BGK i weksel z wystawienia Kredytobiorcy oraz rzeczowe zabezpieczenie z zachowaniem wskaźnika skorygowanej wartości zabezpieczenia, z zastrzeżeniem, ze do czasu prawomocnego ustanowienia zabezpieczenia w formie zastawu lub hipoteki na nieruchomości Bank nie będzie pobierał podwyższonej marży

  2. dla kredytów obrotowych w rachunku bieżącym, kredytów obrotowych w rachunku kredytowym w tym kredyt o nazwie Kredytowa Linia Hipoteczna, kredyty inwestycyjne od kwoty 200 001 zł do 1 000 000 zł,  z okresem spłaty do 60 miesięcy:

  • Uczestnik Promocji został określony w § 3 regulaminu
  • warunki promocyjne:
  1. prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytu – 0 zł
  2. prowizja za udzielenie kredytu – 0,6%
  3. zabezpieczeniem transakcji jest gwarancja BGK i weksel z wystawienia Kredytobiorcy oraz inne rzeczowe zabezpieczenie z zachowaniem wskaźnika skorygowanej wartości zabezpieczenia z zastrzeżeniem, ze do czasu prawomocnego ustanowienia zabezpieczenia w formie zastawu lub hipoteki na nieruchomości Bank nie bezie pobierał podwyższonej marży.

   

  Regulamin dla Biznesu - Na Jubileusz

   

  Znajdziesz nas też tutaj