• Aktualności
  • Zebranie Przedstawicieli Nadsańskiego Banku Spółdzielczego

Zebranie Przedstawicieli Nadsańskiego Banku Spółdzielczego

20-06-2022

Zarząd Nadsańskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 16.00 w Restauracji „Dwór Olimp” przy ul. Kusocińskiego 1G w Stalowej Woli, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
2. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
3. Wybór Komisji: Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków oraz ds. Oceny Odpowiedniości.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021r.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania z badania sprawozdania finansowego.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny przestrzegania Polityki wynagrodzeń.
10. Przedstawienie wystąpienia polustracyjnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie z przeprowadzonej lustracji za okres od 01.10.2018r. do 30.09.2021r.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021r.
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021r.
3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021r.
4) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego.
5) podziału nadwyżki finansowej za 2021r.
6) zatwierdzenia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego.
7) uchwalenia zmian do „Polityki oceny odpowiedniości członków organów Nadsańskiego Banku Spółdzielczego”.
8) uchwalenia zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Nadsańskiego Banku Spółdzielczego”.

13. Podjęcie Uchwały w sprawie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Nadsańskiego Banku Spółdzielczego.
14. Przyjęcie „Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Nadsańskiego Banku Spółdzielczego na kadencję obejmującą lata 2022-2026”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2022-2026.
16. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej Nadsańskiego Banku Spółdzielczego na kadencję 2022-2026.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
18. Wybory członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności Banku na 2022r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2022-2026.
21. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zbiorczej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
22. Zamknięcie obrad.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Zebraniu Przedstawicieli Nadsańskiego Banku Spółdzielczego.

Znajdziesz nas też tutaj