Zebranie Przedstawicieli Nadsańskiego Banku Spółdzielczego

W czwartek, 17 czerwca 2021 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, w którym wzięli udział delegaci reprezentujący wszystkie grupy członkowskie oraz zaproszeni goście.

W trakcie obrad Zebranie Przedstawicieli podsumowało działalność Banku za 2020 rok, zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe.

Wszyscy Członkowie Zarządu Banku otrzymali absolutorium.

Wśród szeregu podjętych uchwał przyjęto uchwałę dotyczącą kierunków rozwoju działalności Banku na 2021 rok oraz podjęto uchwałę w zakresie zmiany statutu Banku.

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Banku dziękują wszystkim uczestnikom Zebrania Przedstawicieli za przybycie.

 

 zp 1

zp 2

zp 3

zp 4

zp 5

zp 6