Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Nadsańskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 17 czerwca 2021r. o godz. 16.00 w Restauracji „Dwór Olimp” przy ul. Kusocińskiego 1G w Stalowej Woli, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania, wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
 2. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
 3. Wybór Komisji: Skrutacyjnej, Wniosków i Uchwał oraz ds. Oceny Odpowiedniości.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Polityki oceny odpowiedniości członków organów Nadsańskiego Banku Spółdzielczego”.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2020r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania z badania sprawozdania finansowego.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020r.
 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego.
 10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny przestrzegania Polityki wynagrodzeń.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020r.
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2020r.
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r.
  • udzielania absolutorium Członkom Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego.
  • podziału nadwyżki finansowej za 2020r.
  • określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć.
  • uchwalenia zmian w Statucie Banku.
  • uchwalenia zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Nadsańskiego Banku Spółdzielczego”.
  • wyboru delegata/ów na zjazd Związku Rewizyjnego, w którym Nadsański Bank Spółdzielczy jest zrzeszony.
  • zbycia nieruchomości położonych w Nowej Sarzynie.
 13. Podjęcie Uchwał w sprawie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2020r.:
 • uchwała w sprawie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej
 • uchwała w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej
 1. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności Banku na 2021r.
 2. Zamknięcie obrad.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Zebraniu Przedstawicieli Nadsańskiego Banku Spółdzielczego.

Ponadto Zarząd Banku informuje, że w sekretariacie Banku przy ul. Okulickiego 56c  w Stalowej Woli wyłożone są do wglądu następujące dokumenty:

1) roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego za rok 2020,

2) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

3) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,

4) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Z treścią w/w dokumentów zainteresowane osoby mogą zapoznać się codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 15.00.

 

W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli w pierwszym terminie mniejszej liczby niż 50% uprawnionych do głosowania i braku możliwości podejmowania uchwał, Zarząd Banku na podstawie §23 ust 4 zgodnie z §24 ust 2 i 3 Statutu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu  17 czerwca 2021r. o godzinie 16.30.

Zarząd informuje, że Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.