Władze Banku

Najwyższym organem Nadsańskiego Banku Spółdzielczego jest Zebranie Przedstawicieli.
Funkcje Zebrania Przedstawicieli wykonywane są przez członków (właścicieli) z tytułu prawa własności, które wyznaczają obowiązujące przepisy prawa, Statut i wewnętrzne regulacje Banku.

Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem władzy Banku, wybieranym przez Zebranie Przedstawicieli na okres kadencji, pełniącym funkcje nadzorcze, kontrolne i opiniujące we wszystkich dziedzinach działalności Banku. Rada Nadzorcza reprezentuje członków (właścicieli) w okresie pomiędzy Zebraniami Przedstawicieli i bieżąco strzeże ich interesów poprzez nadzór nad działalnością Banku. Pracą Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący.

Zarząd jest organem zarządzającym Banku uprawnionym do prowadzenia spraw Banku i reprezentowania go na zewnątrz w zakresie wszelkich czynności związanych z prowadzeniem przez Bank działalności gospodarczej, jak również w sprawach dotyczących działalności Banku jako Spółdzielni.
Pracą Zarządu kieruje Prezes, którego powołuje Rada Nadzorcza za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, w trybie ustawowym.
W skład Zarządu NBS wchodzi Prezes oraz czterech Wiceprezesów.

Kompetencje organów Banku określone są w: Ustawie Prawo bankowe, Ustawie Prawo spółdzielcze, Ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Zasadach Ładu Korporacyjnego, Statucie Banku, Regulaminie działania Rady Nadzorczej  oraz  Regulaminie działania Zarządu.