Tworzymy zespół dobrych fachowców – wwwwww
Nasza zasada to uczciwa praca, zgodna z najlepszymi praktykami bankowości

 

O Nas

Jesteśmy uniwersalną i nowoczesną instytucją finansową z tradycjami sięgającymi 1927 roku, opartą na wyłącznie polskim kapitale. Obecnie jesteśmy drugim, co do wielkości bankiem spółdzielczym działającym na terenie Podkarpacia. Posiadamy 22 placówki, w tym Oddziały w Stalowej Woli, Bojanowie, Ulanowie, Nowej Sarzynie, Jeżowem, Rzeszowie, Krakowie oraz Tarnowie.

Misją Nadsańskiego Banku Spółdzielczego jest świadczenie profesjonalnych i bezpiecznych usług bankowych oraz wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez budowę partnerskich relacji ze swoimi klientami i partnerami biznesowymi.

Wizją Nadsańskiego Banku Spółdzielczego jest bycie instytucją finansową nowoczesną, godną zaufania i prężnie rozwijającą się, będącą znaczącym dostawcą usług bankowych na terenie swojego działania.

Dla podkreślenia swojej misji, wizji oraz przyjętej strategia działania na lata 2019-2023 przyjęliśmy hasło „Jakość – Klient – Rentowność”.

Oferujemy szeroką gamą produktów depozytowych i kredytowych, umożliwiamy dostęp do bankowości elektronicznej i aplikacji mobilnej, karty bezstykowe, bezprowizyjne bankomaty oraz wpłatomaty. Zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług, zatrudniając wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Współpracujemy z towarzystwami funduszy inwestycyjnych, dzięki czemu nasi klienci mogą realizować własną politykę inwestycyjną, a także z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń majątkowych.

Jesteśmy nowoczesną instytucją finansową, jednak w każdym aspekcie swojego działaniach nie zapominamy o korzeniach i tradycji. Swoją wiarygodność budujemy przede wszystkim na polskim kapitale i tożsamości z regionem, w którym działamy. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci udowodniliśmy, że jesteśmy nie tylko sprawnie działającą instytucją finansową, pewną, godną zaufania i przyjazną dla swoich Klientów, ale także bardzo silnie zaangażowaną w życie społeczne. Wspieramy inicjatywy sektora publicznego, aktywnie uczestniczymy w rozwoju gospodarczym i społecznym mikroregionów i regionów, szczególnie traktujemy także sektor MSP oraz samorządy lokalne. Podejmujemy inicjatywy i działania mające na celu umacnianie więzi z tymi podmiotami oraz pobudzanie inicjatyw rozwojowych lokalnych środowisk. Od wielu lat angażujemy się również w rozwój sportu, kultury, prowadzimy edukację finansową, a także wspieramy akcje charytatywne i inicjatywy społeczne.

Działalność naszego Banku od wielu lat zyskuje uznanie nie tylko Klientów, ale również ekspertów. Znajduje to wyraz w przyznawanych nagrodach i wyróżnieniach, jak również licznych rankingach banków spółdzielczych oraz całego sektora bankowego w Polsce, odnoszących się nie tylko do wyników finansowych, oferty produktowej, czy jakości świadczonych usług, ale także do działalności społecznościowej.

Jesteśmy Twoim Bankiem

To nasze motto i sposób na nawiązywanie partnerskich relacji z Klientami

Władze Banku

Najwyższym organem Nadsańskiego Banku Spółdzielczego jest Zebranie Przedstawicieli. Funkcje Zebrania Przedstawicieli wykonywane są przez członków (właścicieli) z tytułu prawa własności, które wyznaczają obowiązujące przepisy prawa, Statut i wewnętrzne regulacje Banku.

Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem władzy Banku, wybieranym przez Zebranie Przedstawicieli na okres kadencji, pełniącym funkcje nadzorcze, kontrolne i opiniujące we wszystkich dziedzinach działalności Banku. Rada Nadzorcza reprezentuje członków (właścicieli) w okresie pomiędzy Zebraniami Przedstawicieli i bieżąco strzeże ich interesów poprzez nadzór nad działalnością Banku. Pracą Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący.

Zarząd jest organem zarządzającym Banku uprawnionym do prowadzenia spraw Banku i reprezentowania go na zewnątrz w zakresie wszelkich czynności związanych z prowadzeniem przez Bank działalności gospodarczej, jak również w sprawach dotyczących działalności Banku jako Spółdzielni.
Pracą Zarządu kieruje Prezes, którego powołuje Rada Nadzorcza za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, w trybie ustawowym.

Kompetencje organów Banku określone są w: Ustawie Prawo bankowe, Ustawie Prawo spółdzielcze, Ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Zasadach Ładu Korporacyjnego, Statucie Banku, Regulaminie działania Rady Nadzorczej  oraz  Regulaminie działania Zarządu.

Zarząd Banku

Magdalena Więckowicz

p.o. Prezes Zarządu

Elżbieta Kochan

Wiceprezes Zarządu
ds. ekonomiczno-finansowych

Janina Serafin

Wiceprezes Zarządu
ds. wsparcia biznesu

Rada Nadzorcza Banku

Andrzej Kocój

Przewodniczący Rady

Janusz Kluk

Zastępca Przewodniczącego Rady

Krystyna Chodara

Sekretarz Rady

Stanisław Cisek

Członek Rady

Przewodniczący Komitetu Audytu

Maria Korzeń

Członek Rady

Andrzej Jędrzejec

Członek Rady

Halina Pielaszkiewicz

Członek Rady

Zbigniew Brzozowski

Członek Rady

Bogdan Plichta

Członek Rady

90 lat istnienia i polski kapitał
Jesteśmy polskim Bankiem z tradycjami sięgającymi ponad 90 lat

Historia Nadsańskiego Banku Spółdzielczego

90 lat
Dziewięćdziesięcioletnie dzieje Nadsańskiego Banku Spółdzielczego stanowią ważny element historii gospodarczej Stalowej Woli i regionu, aktywności jego mieszkańców, odbudowy powojennych zniszczeń, także pobudzania gospodarski. Przez okres swojego istnienia SANBank działał pod różnymi nazwami, w ramach często zmienianych koncepcji gospodarczych i trendów politycznych odbijających się na stanie państwa, a jednak – mimo wielu trudności – systematycznie rozwijał bazę oraz powiększał teren działania. Był też dobrym przykładem dla sąsiednich banków spółdzielczych, które widząc jego rosnącą siłę podjęły decyzję o przyłączeniu się do Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli. Bank tworzył placówki także w nowych miejscach i dla lokalnych środowisk, które miały utrudniony dostęp do czynności bankowych.

Władze Banku zawsze stosowały spółdzielcze zasady funkcjonowania, przez co stał się trwałym elementem gospodarczego krwiobiegu regionu. Bez wsparcia spółdzielczych banków lokalne społeczności w Polsce, rolnictwo, handel i drobna wytwórczość – szczególnie w pierwszych latach powojennych – rozwijałyby się znacznie wolniej. W dziejach Nadsańskiego Banku Spółdzielczego szczególnego znaczenia nabiera wszystko, co wydarzyło się w ostatnim trzydziestoleciu. Wraz ze zmianą ustroju społeczno-gospodarczego kraju banki spółdzielcze uwolniły się z licznych zakazów oraz nakazów odgórnie sterowanej gospodarki i odzyskując wolność rynkową, powróciły do stosowania spółdzielczych zasad samodzielnego zarządzania własnym mieniem, co stanowiło dla wielu z nich podstawę rozwoju.

W ostatnim ćwierćwieczu SANBank zwielokrotnił nie tylko sumę bilansową, ale także fundusze własne pozwalające na bezpieczne i szerokie prowadzenie działalności, a także wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych. Działalność handlową prowadzi na terenie województwa podkarpackie i małopolskiego za pośrednictwem 20 placówek.

Historia
Nadsański Bank Spółdzielczy – SANBank jest jednym z najstarszy banków w regionie podkarpackim. Powstał, kiedy jeszcze nie było Stalowej Woli, jako owoc krzewionej już od XVIII wieku spółdzielczości. Dokumenty założycielskie, potwierdzają początek jego historii na 10 kwietnia 1927 r. W tym dniu został zarejestrowany Bank Ludowy w Rozwadowie, który w 1973 roku został włączony do Stalowej Woli. W tamtym okresie służył on głównie, jako wsparcie dla drobnego rzemiosła, jakie wówczas w Rozwadowie funkcjonowało. Zwrotnym momentem w historii Banku był rok 1990, kiedy weszła w życie ustawa o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości, która dawała bankom większą samodzielność w działaniu, a tym samym większą szansę na dynamiczny wzrost. W 1992 roku Bank zmienił siedzibę, w której do dziś znajduje się Centrala i Oddział przy ul. Okulickiego w Stalowej Woli. Był to pierwszy krok do prawdziwego rozwoju, bowiem od tego czasu jego podstawowym celem było zdobywanie zaufania, powiększanie kapitałów i tworzenie przyjaznych warunków obsługi. Bank wdrażał proces informatyzacji i nowych technologii oraz poszerzał teren swojego działania przyłączając ościenne banki spółdzielcze w powiecie stalowowolskim, niżańskim i leżajskim. Istotnym wydarzeniem w życiu Banku było otrzymanie w 2010 roku zgody Komisji Nadzoru Finansowego na rozszerzenie działalności na cały kraj oraz zmiana nazwy w 2011r na Nadsański Bank Spółdzielczy, przyjmując jednocześnie marketingową nazwę SANBank. Pozwoliło to rozpoczęcie procesu tworzenia instytucji finansowej o charakterze ogólnopolskim, a zmieniona nazwa wyróżniała markę spośród innych banków spółdzielczych działających w Polsce.

Po 25 latach przeobrażeń, mały Bank Ludowy w Rozwadowie wyrósł na dynamicznie rozwijający się Nadsański Bank Spółdzielczy. Przez te wszystkie lata może pochwalić się trafioną i konsekwentnie realizowaną strategią rozwoju. Ma bardzo dużą dynamikę wzrostu każdego ze wskaźników: sumy bilansowej, funduszy własnych, dynamicznego przyrostu klientów i wyników finansowych.

Rok 2017 był dla Nadsańskiego Banku Spółdzielczego rokiem wyjątkowym, ponieważ w kwietniu obchodził jubileusz 90- lecie swojego istnienia. Z tej okazji Bank przygotował dla swoich Klientów, Pracowników i Partnerów uroczystą Galę Jubileuszową.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z Gali.

90 lat SANBanku

Film wizerunkowy

Gala Jubileuszowa

Relacje z Gali Jubileuszowej

Zobacz GALERIĘ

Zdjęcia

Autolokata Jubileuszowa

Relacje z losowania nagród Autolokata Jubileuszowa

Dane finansowe
Zaufało nam już ponad 30 000 Klientów

Ład korporacyjny
Stosujemy przejrzystą politykę informacyjną

Nadsański Bank Spółdzielczy stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych.

SANBank jako instytucja zaufania publicznego prowadzi działalność z najwyższą starannością, przykłada szczególną uwagę do profesjonalizmu i etyki osób wchodzących w skład organów statutowych Banku, przestrzega reguły zawarte w Zasadach Ładu Korporacyjnego zapewniając transparentność swoich działań, należytą jakość komunikacji z Klientami oraz ochrony praw udziałowców.

Do pobrania:

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Nadsańskim Banku Spółdzielczym

Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń i innych informacji podlegających ujawnieniom zgodnie z Polityką Informacyjną Nadsańskiego Banku Spółdzielczego

Kodeks Etyki Bankowej
W codziennej pracy z Klientami stosujemy dobre praktyki bankowe

W Nadsańskim Banku Spółdzielczym przestrzegane są Zasady Dobrej Praktyki Bankowej wypracowane przez środowisko bankowe i zatwierdzone przez Związek Banków Polskich, jako kodeks etyczny bankowego środowiska zawodowego.

Kodeks Etyki Bankowej opisuje w szczegółowy sposób standardy, którymi kierują się nasi pracownicy w codziennej pracy z Klientem. Jako instytucja zaufania publicznego w swej działalności kierujemy się przepisami prawa, uchwałami samorządu bankowego, normami prawnymi przewidzianymi w Kodeksie oraz dobrymi zwyczajami kupieckimi.

Pracujemy jako zespół dobrych fachowców, wykorzystujący swoje talenty we właściwy sposób. Nasza zasada to uczciwa praca, zgodna z normami prawnymi, etycznymi i najlepszymi praktykami bankowości. W naszej działalności opieramy się na uznawanych przez nas za podstawowe wartościach takich jak: profesjonalizm, solidność, gospodarność, dbałość o bezpieczeństwo Banku i naszych Klientów.

Do pobrania

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Twoje pieniądze w naszym Banku są bezpieczne

Bezpieczeństwo depozytów gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz System Ochrony Zrzeszenia BPS.

Depozyty zgromadzone w Nadsańskim Banku Spółdzielczym objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016r., poz. 996) według następujących zasad:
1) gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w Banku przez jednego deponenta, według stanu na dzień zawieszenia działalności Banku, do wysokości równowartości w złotych 100 000 EUR, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności Banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości;
2) gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:
a) osoby fizyczne,
b) szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe
c) osoby prawne,
d) jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
3) w przypadku prowadzenia przez Bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda z tych osób – w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie – w częściach równych;
4) w przypadku rachunków wspólnych każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 000 EUR;
5) w przypadku prowadzenia przez Bank rachunku powierniczego, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku, a w granicach pozostałej kwoty deponentem jest powiernik;
6) wartość środków objętych ochroną gwarancyjną, powiększonych o odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności, ustala się według stanu na początek dnia spełnienia warunku gwarancji;
7) środki pieniężne zgromadzone w Banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową);
8) oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014r., poz. 94), o ile należności te stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji;
9) gwarancjami BFG nie są objęte środki zdeponowane przez następujące jednostki:
a) Skarb Państwa,
b) Narodowy Bank Polski,
c) banki, banki zagraniczne oraz instytucje kredytowe, o których mowa w ustawie – Prawo bankowe,
d) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,
e) Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
f) instytucje finansowe,
g) firmy inwestycyjne, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i uznane firmy inwestycyjne z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia (rozporządzenie nr 575/2013 to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.),
h) osoby i podmioty, które nie zostały zidentyfikowane przez Bank,
i) krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń oraz krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),
j) fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające i oddziały towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.),
k) otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne i pracownicze towarzystwa emerytalne, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291 i 615),
l) jednostki samorządu terytorialnego,
m) organy władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządy centralne, regionalne oraz jednostki samorządu terytorialnego tych państw;
10) gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których Bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe;
11) do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski;
12) świadczenie pieniężne, gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest płatne w złotych, w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji;
13) roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji;
14) kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym:
Adres Telefon – Kontakt w sprawie zasad gwarantowania
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 depozytów
00-546 Warszawa
+4822 58 30 942
+48 22 58 30 943
+48 22 58 30 945
fax +48 22 58 30 589
e-mail: kancelaria@bfg.pl

Do pobrania:

Biuro Informacji Kredytowej


Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest instytucją powołaną w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich w celu gromadzenia, przechowywania i udostępniania  informacji o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów, zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

BIK posiada informacje o terminowych jak i nieterminowych spłatach kredytu. Gromadzone dane stanowią bazę informacji o klientach banków i SKOK-ów wykorzystywaną do określania ryzyka kredytowego. Dane są przekazywane do BIK w momencie składania przez klienta w banku wniosku (np. kredytowego) oraz po zaciągnięciu przez niego zobowiązania (np. kredytu). Informacje dotyczące obsługi zaciągniętego kredytu bank aktualizuje przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres trwania zobowiązania.  Zatem w BIK znajdują się dane każdego, kto złożył wniosek o kredyt, posiada kartę kredytową lub jest poręczycielem.

Z danych przekazywanych do BIK powstaje historia kredytowa Klienta, dzięki której każdy może być dla banku wiarygodnym i cennym klientem. Pozytywna historia kredytowa może przełożyć się na lepsze warunki współpracy np. niższe oprocentowanie kredytu, uproszczone procedury czy obniżenie opłat i prowizji.
Jeżeli zobowiązanie zostało spłacone terminowo, dane przetwarzane były w BIK od chwili ich przekazania do BIK, aż do wygaśnięcia zobowiązania. W sytuacji wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania, dane te są udostępniane bankom i SKOK-om w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres wskazany przez klienta, poświadczając jednocześnie pozytywną historię kredytową.

Dane mogą być przetwarzane również bez zgody klienta przez  okres 5-letni, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
•    klient nie regulował zobowiązań lub dopuścił się zwłoki powyżej 60 dni,
•    upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania klienta przez bank czy SKOK o zamiarze przetwarzania  danych  bez jego zgody, a mimo to klient nie uregulował w tym czasie swojego zobowiązania.
Dodatkowo na mocy nowelizacji ustawy Prawo bankowe dane wszystkich zobowiązań klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, dla celów związanych ze stosowaniem przez banki  metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgody klienta.

BIK posiada informacje o terminowych jak i nieterminowych spłatach kredytu. Gromadzone dane stanowią bazę informacji o klientach banków i SKOK-ów wykorzystywaną do określania ryzyka kredytowego. Dane są przekazywane do BIK w momencie składania przez klienta w banku wniosku (np. kredytowego) oraz po zaciągnięciu przez niego zobowiązania (np. kredytu). Informacje dotyczące obsługi zaciągniętego kredytu bank aktualizuje przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres trwania zobowiązania.  Zatem w BIK znajdują się dane każdego, kto złożył wniosek o kredyt, posiada kartę kredytową lub jest poręczycielem.

Z danych przekazywanych do BIK powstaje historia kredytowa Klienta, dzięki której każdy może być dla banku wiarygodnym i cennym klientem. Pozytywna historia kredytowa może przełożyć się na lepsze warunki współpracy np. niższe oprocentowanie kredytu, uproszczone procedury czy obniżenie opłat i prowizji.
Jeżeli zobowiązanie zostało spłacone terminowo, dane przetwarzane były w BIK od chwili ich przekazania do BIK, aż do wygaśnięcia zobowiązania. W sytuacji wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania, dane te są udostępniane bankom i SKOK-om w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres wskazany przez klienta, poświadczając jednocześnie pozytywną historię kredytową.

Dane mogą być przetwarzane również bez zgody klienta przez  okres 5-letni, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
•    klient nie regulował zobowiązań lub dopuścił się zwłoki powyżej 60 dni,
•    upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania klienta przez bank czy SKOK o zamiarze przetwarzania  danych  bez jego zgody, a mimo to klient nie uregulował w tym czasie swojego zobowiązania.
Dodatkowo na mocy nowelizacji ustawy Prawo bankowe dane wszystkich zobowiązań klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, dla celów związanych ze stosowaniem przez banki  metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgody klienta.

Aktualności