Rachunek a’vista w złotych

 • Rachunek płatny na każde żądanie (a’vista) przeznaczony jest dla osób fizycznych, w tym również dla osób nie posiadających regularnych dochodów. Służy do gromadzenia środków pieniężnych i nie może być wykorzystywany do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Potwierdzenie posiadania rachunku a’vista stanowi książeczka oszczędnościowa. Posiadacz rachunku a’vista może dokonywać wypłat gotówkowych na podstawie książeczki oszczędnościowej w placówkach pocztowych i innych bankach spółdzielczych.

  Rachunek a’vista w złotych to:

  • brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku
  • brak prowizji z tytułu wpłat i wypłat gotówkowych
  • bezpieczeństwo deponowanych środków
  • swobodne dysponowanie środkami pieniężnymi