Skip to main content
 • Aktualności
 • Zebranie Przedstawicieli w SANBanku w dniu 20 czerwca 2024 r.

Zebranie Przedstawicieli w SANBanku w dniu 20 czerwca 2024 r.

06-06-2024

Zarząd Nadsańskiego Banku Spółdzielczego informuje, że w dniu 20 czerwca 2024r. o godz. 15.00                                    

w Restauracji „Dwór Olimp” przy ul. Kusocińskiego 1G w Stalowej Woli, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
 3. Wybór Komisji: Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków oraz Komisji do spraw oceny odpowiedniości.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian do „Polityki oceny odpowiedniości członków organów Nadsańskiego Banku Spółdzielczego”.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2023r.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz sprawozdania z badania sprawozdania finansowego.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023r.
 10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego.
 11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny przestrzegania Polityki wynagrodzeń.
 12. Przedstawienie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2023r.,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2023r.,
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023r.,
  • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego,
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2023r.,
  • określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,
  • wprowadzenia zmian do uchwały Nr 11/1/2021/ZP z dnia 17.06.2021r. Zebrania Przedstawicieli w sprawie uchwalenia zmiany do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Nadsańskiego Banku Spółdzielczego”,
  • zatwierdzenia oceny przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego,
  • zatwierdzenia oceny przestrzegania Polityki wynagrodzeń,
  • zatwierdzenia oceny adekwatności regulacji wewnętrznych Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
 14. Podjęcie uchwał w spawie wtórnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej:
  • uchwała w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej
  • uchwała w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności Banku na 2024r.
 16. Zamknięcie obrad.

W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli w pierwszym terminie mniejszej liczby niż 50% uprawnionych do głosowania i braku możliwości podejmowania uchwał, Zarząd Banku, na podstawie §23 ust 4 oraz §24 ust 2 i 3 Statutu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 20 czerwca 2024r. o godzinie 15.30.

Zarząd informuje, że Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Ponadto Zarząd Banku informuje, że w sekretariacie Banku przy ul. Okulickiego 56 c w Stalowej Woli wyłożone są do wglądu następujące dokumenty:

 • roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego za rok 2023,
 • sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 • projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
 • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Z treścią w/w dokumentów zainteresowane osoby mogą zapoznać się codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 15.00.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Zebraniu Przedstawicieli Nadsańskiego Banku Spółdzielczego.

Znajdziesz nas też tutaj