Zebranie Przedstawicieli Nadsańskiego Banku Spółdzielczego

25 czerwca 2020 roku, z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, odbyło się Zebranie Przedstawicieli Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli. W posiedzeniu uczestniczyło 31 delegatów oraz zaproszeni goście.

W trakcie obrad Zebranie Przedstawicieli podsumowało działalność Banku za 2019 rok, zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe, jak również udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku.

Wśród szeregu podjętych uchwał przyjęto między innymi uchwałę w sprawie podziału nadwyżki bilansowej oraz uchwałę dotyczącą kierunków rozwoju działalności Banku na 2020 rok.

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Banku dziękują wszystkim uczestnikom Zebrania Przedstawicieli, że pomimo trwającej epidemii przybyli na spotkanie.