• Facebook
Wybierz grupę
Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaO bankuBankowy Arbitraż Konsumencki

Bankowy Arbitraż Konsumencki

 • Bankowy Arbitraż Konsumencki prowadzi działalność przy Związku Banków Polskich. Jego zadaniem jest rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy konsumentami a bankami w zakresie czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumentów. Skargi składać mogą wyłącznie konsumenci, czyli osoby fizyczne zawierające umowę z bankiem w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą.

  Arbiter bankowy rozpatruje sprawy:
  •    mające charakter roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta
  •    których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota 8.000 zł
  •    powstałe po dniu 1 lipca 2001 r.
  Do wartości sporu nie wlicza się odsetek i innych kosztów, a w przypadku dochodzenia kilku roszczeń sumuje się ich wartość.

  Przedmiotem postępowania przed Arbitrem bankowym nie mogą być sprawy związane ze świadczeniami Skarbu Państwa, w szczególności dotyczące książeczek mieszkaniowych i kredytów z dopłatami ze środków budżetowych. Natomiast Arbiter bankowy zwraca wniosek, gdy treść wniosku jest niezrozumiała i mimo wcześniejszych wezwań nie została poprawiona lub uzupełniona lub rozpoznanie sprawy wymagałoby przeprowadzenia postępowania dowodowego z udziałem świadków i biegłych, co w ocenie Arbitra bankowego jest możliwe tylko w postępowaniu sądowym.

  Arbiter bankowy odrzuci wniosek:
  •    jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest prowadzona przed sądem powszechnym lub sądem polubownym albo została już prawomocnie osądzona
  •    jeżeli rozstrzygnięcie sprawy należy do sądu polubownego.

  W celu wydania orzeczenia Arbiter bankowy przeprowadza procedurę określoną w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego. Wszczęcie postępowania następuje tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta. Wniosek o wszczęcie postępowania musi mieć formę pisemną i może zostać przesłany do Arbitrażu pocztą na adres:

  Bankowy Arbitraż Konsumencki
  ul. Kruczkowskiego 8
  00-380 Warszawa

  Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Związku Banków Polskich: www.zbp.pl