• Facebook
Wybierz grupę
Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaO bankuHistoria

Historia

 • Powstanie Banku Ludowego w Rozwadowie
  11 czerwca 1927 roku w Rozwadowie powstał Bank Ludowy. Był to, w prostej linii, protoplasta stalowowolskiego Banku Spółdzielczego, obecnie Nadsańskiego Banku Spółdzielczego. Był spółdzielnią, która w 1927 roku powstała jako odpowiedź na potrzeby rozwadowskich kupców i rzemieślników. 10 kwietnia 1927 roku na organizacyjnym zebraniu członków spółdzielni przyjęto jej statut i wybrano Radę Nadzorczą. W skład rady weszli: Adam Zieliński (prezes), Stanisław Gruszka (zastępca prezesa), Michał Kobylański (sekretarz), Jan Sibiga (zastępca sekretarza). Dokonano również wyboru dyrekcji (Andrzej Turek, Czesław Wiśniewski i Ludwik Gorzula). 11 czerwca 1927 roku w IV oddziale Sądu Okręgowego w Rzeszowie Bank Ludowy w Rozwadowie został wpisany do rejestru spółdzielni. 1 października 1927 roku rozpoczęto czynności kasowe. Pierwsza siedziba Banku Ludowego znajdowała się najprawdopodobniej w nieistniejącym już dziś miejskim ratuszu. Kolejne siedziby to: ul. Piłsudskiego 2, ul. Polna 7, ul. Rynek 74, ul. Klasztorna, ul. Mickiewicza - dzisiejsza Rozwadowska. W latach 20-tych Bank Ludowy w Rozwadowie dostarczał środków finansowych swoim członkom, w większości rolnikom, ale też reagował na potrzeby społeczne środowiska, przeznaczając na te cele część zysków. Wspomagano szkoły i kościoły, wspierano bezrobotnych, budowano drogi i mosty. Bank Ludowy od samego początku swojego istnienia stanowił integralną część środowiska, w którym prowadził działalność.

  Lata 30-te
  Lata trzydzieste ówczesnego Banku Ludowego należały do „lat chudych”. Bank przeżywał trudności, poniósł spore straty. Brano nawet pod uwagę ewentualność jego likwidacji lub połączenia z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Tarnobrzegu. Do przejęcia Banku Ludowego jednak nie doszło. Sytuacja finansowa uległa znacznej poprawie, a koniec roku 1935 przyniósł zysk w wysokości 1 177 złotych i 16 groszy. Druga połowa lat 30-tych przyniosła stabilizację i znaczącą poprawę kondycji Banku Ludowego w Rozwadowie. Niestety wybuch wojny i okupacja stworzyły szczególnie niekorzystne warunki funkcjonowania banku, co w konsekwencji zaczęło przybliżać widmo jego upadku.

  Lata 40-te
  Na początku lat 40-tych znowu pojawiła się groźba ewentualnego przejęcia rozwadowskiego Banku Ludowego, tym razem przez Polski Bank Spółdzielczy w Nisku. Miała to być alternatywa dla likwidacji banku. Mimo poważnych trudności Bank Ludowy starał się robić wszystko, aby nie doszło do przejęcia. Kolejne zmiany przyniósł rok 1943. W kwietniu 1943 roku zarejestrowano statut wydany przez Związek Rewizyjny Spółdzielni w Generalnym Gubernatorstwie w Krakowie. Statut ten określił nową nazwę dla dotychczasowego Banku Ludowego w Rozwadowie. Od tamtej pory był to już Bank Spółdzielczy Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością, a teren działalności banku z nową nazwą stanowiły miejscowości podlegające Sądowi Grodzkiemu w Rozwadowie.
  Kolejne lata znowu przyniosły serię nawarstwiających się problemów, trudności i strat, w konsekwencji czego w 1946 roku bank był nieczynny. W maju 1947 roku podjęto działania naprawcze, wprowadzono zmiany w statucie. Dotyczyły one nazwy banku, ustalono wysokość odpowiedzialności członków za zobowiązania banku, zmieniono wysokość wkładów oraz maksymalną kwotę kredytu dla jednego członka, wybrano nowe władze. Wszelkie działania na rzecz lepszej kondycji banku przyniosły oczekiwane rezultaty. Sprawozdania z działalności zarządu i rady nadzorczej, przedstawione na walnym zebraniu w 1949 roku, zawierają wyrazy uznania dla pracy organów zarządzających. Pod koniec lat 40-tych sytuacja banku stale się poprawiała. W trakcie walnego zebrania w 1949 roku uchwalono przejęcie Kas Stefczyka z Turbi, Zaleszan i Radomyśla.
  Do faktycznego przejęcia Kas Stefczyka – zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania - doszło w lutym 1950 roku. Na mocy dekretu o reformie bankowej z 1948 roku połączono wszystkie spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe działające na danym terenie w jedną i włączono je w państwowy system bankowy. Niestety,  przepisy te w istocie godziły w samorządność banków spółdzielczych, były zamachem na ich samodzielność.   

  Lata 50-te
  Lata pięćdziesiąte wprowadzały kolejną zmianę. Otóż postanowieniem Sądu Okręgowego w Rzeszowie, dokładnie w dniu 7 września 1950 roku wpisano do rejestru Gminną Kasę Spółdzielczą, działającą na terenie gmin: Charzewice i Zbydniów oraz w mieście Rozwadów.
  Kolejne zmieniające się nazwy, zasady i formy funkcjonowania banku były odbiciem przeobrażeń, jakie zachodziły w Polsce. Przez sześć lat działania Gminna Kasa Spółdzielcza stanowiła zaplecze administracji państwowej, nie mając jednak prawa prowadzenia oszczędności. Wówczas zajmowały się tym jedynie placówki PKO. Rok 1956 przyniósł szansę na zmianę dotychczasowej sytuacji. Powołano Komisję Naczelnej Rady Spółdzielczej do spraw Gminnych Kas Spółdzielczych, a w ślad za tym opracowano wzorcowy statut spółdzielni kredytowej. Zmiany owe miały tym razem konstruktywny wymiar. Gminną Kasę Spółdzielczą przemianowano na Kasę Spółdzielczą w Rozwadowie. Instytucję o tej nazwie zarejestrowano w dniu 3 września 1956 roku. Teren jej działania to: Charzewice, Jastkowice, Rzeczyca Długa, Zbydniów, Zaleszany i Rozwadów.

  Lata 60-te
  Od  29  czerwca  1961  roku  Kasa  Spółdzielcza  ponownie została  przemianowana na Bank Spółdzielczy. W latach 60-tych obsługiwano ludność 19 wsi, oferując rolnikom indywidualnym kredytowanie inwestycji w zakresie budownictwa gospodarczego i zakupu materiałów produkcji rolniczej. Ten okres to czas stałego rozwoju działalności Banku Spółdzielczego z Rozwadowa.

  Lata 70-te
  W latach siedemdziesiątych zaczynają pojawiać się w ofercie Banku Spółdzielczego nowe produkty i usługi bankowe m.in. rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe. Początki nie były łatwe - rachunki otwarto tylko dwóm członkom banku. Rolnicy niechętnie powierzali swe pieniądze bankom, mimo że gorliwie ich do tego zachęcano. Ofertę bankową poszerzono o książeczki budowlane i książeczki „traktorowe”. Z czasem te formy oszczędności premiowano samochodami dostawczymi. W 1971 roku uruchomiono stałe punkty Kasowe w Zbydniowie i Charzewicach. Personel w tym czasie liczył 12 osób, z czego 5 obsługiwało filie. Pracownicy jeszcze wtedy nie mieli do dyspozycji sumatorów elektrycznych. Wszystkie obliczenia wykonywane były przy użyciu ręcznych maszyn liczących tzw. „kręciołek". Ogromne znaczenie miało porozumienie pomiędzy Bankiem Rolnym i Centralnym Związkiem Spółdzielni Oszczędnościowo Pożyczkowych z 1972 roku, w sprawie podziału kompetencji w zakresie udzielania kredytów. Bankom spółdzielczym przypadła w udziale - z racji ich wieloletniego doświadczenia - funkcja niemal pełnej obsługi wsi, w tym także jednostek społeczno gospodarczych w rolnictwie - SKR, Spółki Wodne itp. Bank Spółdzielczy stał się jedynym bankiem, w którym rolnik mógł uregulować wszystkie swoje sprawy finansowe. Ustawą z dnia 1 lipca 1975 roku Sejm PRL, z połączenia Banku Rolnego i CZ SOP, powołał Bank Gospodarki Żywnościowej. Był to bank o charakterze państwowo-spółdzielczym. Stał się on centralą organizacyjną i lustracyjną dla Banków Spółdzielczych, które zobowiązane były do wniesienia udziałów oraz do dostosowania swoich statutów do przepisów nowej ustawy. Unifikacja gmin w roku 1977 spowodowała zmiany w zasięgu terenu działania Banku Spółdzielczego w Rozwadowie. W związku z tym, nastąpiło przekazanie aktywów i pasywów do banków w Zaleszanach, Radomyślu i Pysznicy. Od tej pory teren działania banku obejmował jedynie obszar Stalowej Woli.

  Lata 80-te
  Wprowadzenie stanu wojennego w grudniu 1981 r miało ogromny wpływ na kształtowanie życia gospodarczego. Ówczesna rzeczywistość to uderzająca dysproporcja między podażą a popytem, galopująca inflacja, rozregulowana funkcja pieniądza – wszystko to nie sprzyjało rozwojowi instytucji finansowych, do których należał Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli. Ludzie masowo wykupywali wszystko, co tylko pojawiało się w sklepach. Głęboka zapaść ekonomiczna, a tym samym fatalna sytuacja na rynku wręcz podważały zasadność funkcjonowania banków. Narodziny nowej Polski w roku 1989 dały początek procesowi dynamicznych przemian, które to przyniosły nowe warunki gospodarcze. Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli podjął wszystkie możliwe działania, aby odnaleźć się w nowej rzeczywistości i stać się poważnym elementem lokalnego rynku usług finansowych.  

  Lata 90-te
  Ustawa  z dnia 20 stycznia  1990  roku  o  zmianach  w  organizacji i  działalności  spółdzielczości,  dawała  bankom spółdzielczym  pełną  samodzielność   i samorządność. Zniosła podporządkowanie wobec Banku Gospodarki Żywnościowej, zlikwidowała związki centrali, a także nakładała obowiązek wyboru nowego zarządu i rady nadzorczej. Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli został wybrany Janusz Czerkawski, zaś funkcję Prezesa Zarządu powierzono Stanisławowi Kłapciowi. W 1990 roku zatrudniano 8 pracowników, którzy czynności bankowe wykonywali w lokalu wydzierżawionym od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. 25 stycznia 1992 roku dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby banku przy ul. Okulickiego 56 C. Na koniec 1992 roku  Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli zatrudniał już 23 pracowników i kończył proces komputeryzacji. Rok 1992 to okres rozwoju gospodarki rynkowej i liberalizacji przepisów prawnych. Sprzyjało to powstawaniu wielu nowych podmiotów gospodarczych, co z kolei przekładało się na przyrost ilości klientów banku. W roku 1994 rząd RP opracował kolejną ustawę o bankach spółdzielczych. Projekt rządowy nie okazał się jednak korzystny dla banków. Znacznie ograniczał ich dotychczasową suwerenność, próbując ponownie podporządkować je BGŻ. Kierownictwo stalowowolskiego Banku Spółdzielczego, niezadowolone z dotychczasowej współpracy z oddziałem BGŻ w Tarnobrzegu, zdecydowało się na zrzeszenie niezależne od BGŻ. Decyzją Rady Nadzorczej i Zarządu w maju 1994 roku Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli wystąpił ze struktur BGŻ i przystąpił do zrzeszenia Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego S.A. we Wrocławiu utworzonego w 1992 roku przez banki spółdzielcze. W październiku 1993 roku otwarto ekspozyturę banku przy ul. Popiełuszki. W czerwcu 1994 roku Sejm uchwalił ustawę o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej. Niestety, banki spółdzielcze, które miały odwagę wyjść z tych struktur BGŻ, nie otrzymały rządowej pomocy. Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli rozpoczął działania mające na celu pozyskiwanie nowych klientów. Otwierano kolejne placówki banku - w lutym 1994 roku ekspozyturę przy ul. KEN, we wrześniu 1996 roku ekspozyturę na osiedlu Poręby, w listopadzie 1996 roku ekspozyturę przy ul. Siedlanowskiego. 1 stycznia 1999 przyłączono banki spółdzielcze w Jeżowem, Ulanowie oraz Bojanowie i utworzono w ich miejsce oddziały stalowowolskiego Banku Spółdzielczego. W maju 1999 powstała filia w Zaklikowie, a w październiku tego samego roku otwarto filię w Pysznicy.

  Rok 2000
  Rok 2000 to dalsza ekspansja Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli  -  w maju 2000 roku otwarto filię w Nisku,  a w sierpniu tego samego roku filię w Rudniku (20-a placówka banku).  Bank powiększył grupę swoich klientów o Gminę Jeżowe, co było konsekwencją realizacji polityki inwestycji poza Stalową Wolą. Wynik finansowy w 2000 roku przekroczył 1 milion złotych, zatrudniono setnego pracownika. Dynamiczny rozwój stalowowolskiego Banku Spółdzielczego pod względem ekonomicznym nie ograniczył wcale działalności banku na płaszczyźnie tradycji związanych ze spółdzielczością. Bank brał czynny udział w życiu lokalnego środowiska. Należy tu wymienić m.in. wsparcie finansowe dla oddziału noworodków Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na zakup nowoczesnego inkubatora, ufundowanie książeczek oszczędnościowych z wkładem pieniężnym dla szczęśliwie rozdzielonych sióstr syjamskich Wiktorii i Weroniki oraz wsparcie finansowe wielu innych imprez o charakterze społecznym, edukacyjnym czy sportowym.

  Rok 2001
  W 2001 roku Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli wzbogacił swoją sieć placówek. W kwietniu otwarto punkt obsługi kasowej w Przędzelu oraz w Stalowej Woli w pawilonie ABC, a w maju punkt obsługi kasowej w sklepie LUX w Rozwadowie. Pomyślnie zakończył się także proces przyłączania kolejnego Banku Spółdzielczego w Nowej Sarzynie. W roku 2001 w Ulanowie odbyły się uroczystości związane z Dniem Spółdzielczości Bankowej  oraz z obchodami 100-lecia bankowości spółdzielczej w Jeżowem i 90-lecia bankowości w Ulanowie. Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli stworzył sieć placówek, która przynosiła pożądane efekty zaspokajając jednocześnie potrzeby mieszkańców z terenu działania banku.

  Rok 2002
  Potwierdzeniem słuszności przyjętej strategii działania banku mogą być nagrody i wyróżnienia. I tak w 2002 roku Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli  otrzymał tytuł Asa Biznesu 2002 przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą. W tym samym roku został wyróżniony w konkursie "Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej" przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. Sukcesem zakończyły się długotrwałe negocjacje pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Stalowej Woli a Bankiem Spółdzielczym w Nowej Sarzynie, w wyniku czego powstał kolejny oddział zamiejscowy. 2002 rok to znowu okres budowania s również W lutym 2002 roku przeniesiono placówkę banku w Rozwadowie do nowo otwartego lokalu, w  marcu otwarty został punkt obsługi kasowej w budynku Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców przy ul. Okulickiego, w kwietniu otwarto długo wyczekiwaną ekspozyturę na terenie HSW S.A., a w  maju powstała filia w Nowej Sarzynie. 11 czerwca otwarto punkt obsługi kasowej w Agatówce. Zwycięstwo przetargu na obsługę Urzędu Powiatowego w Stalowej Woli zbiegło się z osiągnięciem trzeciego progu kapitałowego dla banków spółdzielczych (wymaganego dopiero na koniec 2010 roku, wynoszącego 1 milion Euro), wdrożeniem bankowości internetowej oraz wdrożeniem scentralizowanego systemu informatycznego (umożliwiającego sprawniejszą obsługę klientów i wspomagającego zarządzanie). W sierpniu 2002r. oddano do użytku gruntownie zmodernizowany budynek Oddziału w Jeżowem, a we wrześniu otwarto punkt obsługi kasowej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. Ważnym momentem w działalności Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli było otrzymanie od Komisji Nadzoru Bankowego zezwolenia na prowadzenie w pełnym zakresie działalności dewizowej. Uzyskanie takiego zezwolenia pozwoliło Bankowi uzupełnić i rozszerzyć ofertę produktową zarówno dla osób prywatnych jak dla podmiotów gospodarczych.

  Rok 2003
  W 2003 r. Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli brał udział w organizowanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą Międzynarodowych Targach „SANEXPO”. W czasie ich trwania Bank został wyróżniony w konkursie „Złoty Grosz Podkarpacki" za ofertę skierowaną do małych i średnich przedsiębiorstw. W tym samy roku Bank otrzymał statuetkę Asa Biznesu w kategorii instytucji finansowych. Kapituła Konkursu uzasadniając swoją decyzję napisała, że nagroda trafia do Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli za skuteczne konkurowanie z bankami komercyjnymi oraz działania na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Modernizacja siedziby Banku pozwoliła przenieść salę obsługi klientów na parter budynku oraz dostosować ją do obsługi osób niepełnosprawnych i starszych. Potwierdzeniem walorów estetycznych zakończonej modernizacji budynku było przyznanie Bankowi tytułu architektonicznego „Mistera” Stalowej Woli. Komisja konkursowa orzekła, że przeprowadzona modernizacja podniosła komfort obsługi klienta, a budynek stał się ozdobą miasta. W pierwszym kwartale 2003roku Bank rozpoczął realizację szybkich przekazów Western Union w dolarach amerykańskich. W kwietniu 2003r. uruchomiono pierwszy bankomat własny Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli, który został usytuowany w budynku Centrali przy ul. Okulickiego 56C.

  Rok 2004
  Rok 2004 rozpoczął proces zmiany warunków konkurencyjnych. Na lokalnym rynku usług finansowych zaczęły pojawiać się oddziały nowych banków komercyjnych oraz firm świadczących usługi w zakresie pośrednictwa kredytowego. Jak się okazało w Stalowej Woli znalazło się jednak miejsce również na nowe placówki Banku Spółdzielczego. I tak  z początkiem roku w miejsce dotychczasowej agencji Banku uruchomiono punkt kasowy przy ul. Poniatowskiego w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej, w lutym dokonano otwarcia punktu obsługi Klienta przy ul. Niezłomnych w budynku centrum handlowego, a w grudniu 2004 roku - w związku z wygranym przetargiem na obsługę miasta - uruchomiono placówkę w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stalowej Woli. Rok 2004 obfitował w wiele nagród i wyróżnień dla Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli. Bank brał udział w licznych konkursach o zasięgu ogólnokrajowym oraz lokalnym. Założeniem uczestnictwa w tych konkursach było umocnienie wizerunku Banku i pokazanie jego lokalnego charakteru. Pod koniec stycznia 2004  Prezes Zarządu Stanisław Kłapeć odebrał z rąk prezesa NBP Leszka Balcerowicza oraz prezesa stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” Anny Machalicy-Półtorak nagrodę główną i tytuł laureata I edycji (2003) ogólnopolskiego konkursu „Bank Dostępny”. Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli otrzymał trzecie z kolei Godło Promocyjne „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” oraz był nominowany do ogólnopolskiego konkursu "Dobroczyńca Roku".

  Rok 2005
  Rok 2005 był dla Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli rokiem znaczącego rozwoju skali działalności, zmian organizacyjnych oraz będących tego efektem dobrych wyników finansowych. Notowana od kilku lat tendencja wzrostowa została podtrzymana, a uzyskane wyniki finansowe lepsze od wyników z roku poprzedniego. Rozbudowaną sieć placówek Banku w 2005 roku tworzyło 5 oddziałów, 5 filii, 5 ekspozytur oraz 8 punktów obsługi Klienta. W Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli działało 33 kasy, z tego 24 w oddziale Stalowa Wola, 4 w oddziale Ulanów, 2 w oddziale Nowa Sarzyna, 1 w oddziale Bojanów oraz 2 w oddziale Jeżowe. Połączenie w trybie online oraz centralizacji bazy systemu operacyjnego pozwalały na świadczenie szerokiej gamy usług finansowych we wszystkich placówkach Banku. Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli funkcjonując na ograniczonym geograficznie terenie aktywnie uczestniczył w życiu lokalnej społeczności przede wszystkim poprzez wsparcie finansowe imprez o charakterze społecznym, oświatowym, kulturalnym czy sportowym. W ramach zmian organizacyjnych w 2005 roku dokonano rozdziału pomiędzy  oddziałem Stalowa Wola oraz Centralą Banku oraz wyłoniono grupę sprzedawców w zakresie obsługi Klientów detalicznych.  Rok 2005 zaznaczył się bardzo dużym wzrostem w zakresie korzystania przez klientów z alternatywnych kanałów komunikacji z Bankiem. Bank odnotował duże przyrosty pod względem ilości klientów korzystających z bankowości internetowej, ilości wydanych kart płatniczych oraz ilości dokonanych płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem wspomnianych kanałów dystrybucji. Z uwagi na rosnące wykorzystywanie elektronicznych instrumentów płatniczych dokonano zakupu kolejnych trzech bankomatów. Dwa z nich zamontowano w Stalowej Woli (ul. Popiełuszki i ul. KEN), a trzeci w oddziale Banku w Ulanowie.  Podobnie jak w latach poprzednich Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli został wyróżniony w wielu konkursach i rankingach. Należy tu wymienić wyróżnienie w konkursie „BS w służbie społeczności lokalnej”, wyróżnienie w konkursie „Bank przyjazny dla przedsiębiorców” (czwarte z kolei), wyróżnienie specjalne „As Biznesu”, wyróżnienie specjalne w konkursie „Bank dostępny” oraz nominację w konkursie „Dobroczyńca Roku”.

  Rok 2006
  Rok 2006 był dla Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli kolejnym okresem dynamicznego rozwoju. Otwarto nowy punkt obsługi Klienta w budynku Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli,  a funkcjonujący już punkt kasowy przy ul. Dmowskiego przeniesiono do nowo wyremontowanych pomieszczeń. Rozszerzono także sieć bankomatów własnych o kolejne dwa w oddziałach zamiejscowych Banku – w Nowej Sarzynie i Jeżowem. Ofertę Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli wzbogacono w 2006 roku o kartę kredytową oraz usługi leasingowe, których świadczenie umożliwiło nawiązanie współpracy z VB Leasing Polska S.A. Ze względu na szeroką współpracę z podmiotami będącymi odbiorcami płatności masowych, w drugiej połowie 2006 roku wprowadzono możliwość korzystania z tzw. rachunków wirtualnych. Rozszerzono ofertę rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, w tym dla studentów, oraz wdrożono atrakcyjny pakiet kredytów hipotecznych dla podmiotów gospodarczych. Systematyczne wzbogacanie oferty Banku oraz aktywny udział w życiu lokalnego środowiska zostały docenione w postaci kolejnych wyróżnień i nagród. Ważniejsze z nich to platynowa Statuetka w konkursie „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, nagroda specjalna za trzykrotne zdobycie „Asa Biznesu”, zajęcie trzeciego miejsca w rankingu na „Najlepszy bank spółdzielczy w Polsce” w kategorii banków o sumie bilansowej pow. 100 mln zł.

  Rok 2007
  Wychodząc  naprzeciw oczekiwaniom Klientów Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli otwarł w Jeżowem  kolejną  placówkę, będącą   filią  oddziału   w  Jeżowem. Przeprowadzono także generalny remont oddziału Banku w Nowej Sarzynie, który w nowoczesnej odsłonie oddano Klientom jesienią 2007 roku. Na rok 2007 przypadł jubileusz 80-lecia Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli. W dniach 7 i 8 lipca Bank był gospodarzem XI Obchodów Bankowości Spółdzielczej na Ziemiach Polskich zorganizowanych wspólnie z Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych. Długa i chlubna historia Banku przeplatająca się z historią regionu,  zobowiązały Bank do tego, aby oprawa tych wydarzeń miała charakter wyjątkowy. W czasie uroczystości Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli został uhonorowany poprzez wręczenie sztandaru. Gala została objęta Honorowym Patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Obchody zaszczycili swym udziałem oficjele z całego kraju oraz goście zagraniczni. W niedzielę na zakończenie Święta bawiono się z zespołem Golec Orkiestra, a całość zwieńczył wspaniały pokaz sztucznych ogni. Rok 2007 przyniósł Bankowi Spółdzielczemu w Stalowej Woli kolejne nagrody i wyróżnienia. Szczególnym wyróżnieniem dla Banku było otrzymanie godła promocyjnego „Partner Godny Zaufania”, które zostało przyznane przez  Kapitułę Odznaczeń Krajowego Związku Banków Spółdzielczych na wniosek Klientów Banku. Za dotychczasową działalność oraz otwartość na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli został wyróżniony „Asem Biznesu”. Kolejne nagrody to tytuł „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców oraz zajęcie trzeciego miejsca w plebiscycie „Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce”.

  Rok 2008
  Rok 2008 to kolejny etap rozwoju Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli. Przyrost bazy depozytowej oraz obliga kredytowego świadczyły o tym, że oferta Banku spełniała oczekiwania Klientów. Z uwagi na systematyczny wzrost zainteresowania Klientów bankowością elektroniczną oraz rosnącą sprzedaż kart bankowych Bank rozbudował swoją sieć bankomatów. Postawiono bankomaty w Stalowej Woli (ul. Ofiar Katynia), w Bojanowie (ul. Parkowa) oraz w Krzeszowie (ul. Rynek). Starania Banku mające na celu zaspokajanie potrzeb lokalnego środowiska, budowanie elastycznej oferty zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i osób prywatnych zostały docenione w postaci nagród i wyróżnień. Należy wymienić Asa Biznesu 2008, Godło Promocyjne w konkursie „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, zajęcie drugiego miejsca dla najlepszej instytucji finansowej w kategorii banki spółdzielcze w rankingu organizowanym przez Rzeczpospolitą oraz otrzymanie tytułu „Solidny Pracodawca Podkarpacia 2008”. Bank  Spółdzielczy  w  Stalowej  Woli  chętnie wspierał finansowo przedsięwzięcia lokalne o charakterze kulturalnym, charytatywnym, edukacyjnym czy sportowym. Zaangażowanie w realizację społecznych działań i współpraca z organizacjami pozarządowymi zaowocowały  Wyróżnieniem Specjalnym podczas VII  edycji  konkursu  ,,Bank  Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej” organizowanego przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

  Rok 2009
  Rok 2009 to kolejny dobry rok dla Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli. Osiągnięte wyniki finansowe świadczą o tym, że decyzje i założenia Zarządu Banku były słuszne. Wszystkie podstawowe wielkości finansowe wzrosły w stosunku do roku poprzedniego, a wypracowany zysk umożliwił zwiększenie funduszy własnych Banku. W 2009 roku Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli uruchomił kolejne bankomaty – w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli przy ul. Staszica i w Rozwadowie przy ul. Rynek. W roku 2009 Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli otworzył kolejną placówkę, tym razem w miejscowości Przyszów, będącą filią oddziału Banku w Bojanowie. Stalowowolski Bank Spółdzielczy w swych działaniach kierował się nie tylko aspektami ekonomicznymi, lecz także potrzebą realizacji swojej spółdzielczej misji. Dlatego podobnie jak w poprzednich latach wspomagał finansowo wiele lokalnych inicjatyw, uczestniczył aktywnie w życiu kulturalnym regionu oraz w akcjach charytatywnych. Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli we współpracy z Biurem Integracji Europejskiej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w czerwcu 2009r. zorganizował szkolenie nt. ,,Dotacji UE dla przedsiębiorców z województwa podkarpackiego". Szkolenie dotyczyło problemów związanych z funkcjonowaniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obrocie gospodarczym.

  Rok 2010
  Rok 2010 rozpoczął się od podsumowania wyników roku poprzedniego i przyjęcia założeń do planu roku bieżącego. Analogicznie do lat poprzednich Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli uczestniczył w Finale  (XVIII) Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez pomoc w liczeniu zebranych pieniędzy. Oferta produktowa Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli została wzbogacona o pakiety rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo-rozliczeniowych dla osób prywatnych, które zostały dedykowane do różnych grup klientów i dostosowane do ich oczekiwań. Bank brał aktywny udział w zorganizowaniu pomocy dla ofiar powodzi, jaką zostali dotknięci mieszkańcy okolicznych gmin. Ważnym wydarzeniem w życiu Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli było otrzymanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego na rozszerzenie działalności na cały kraj. Otrzymanie takiego zezwolenia rozpoczęło bowiem nowy rozdział w działalności Banku i niewątpliwie wpłynęło na wyznaczenie nowych kierunków jego rozwoju.  Pracownicy Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli (włącznie z Prezesem Banku) wzięli udział w Biegu z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych. Bank stał się w ten sposób wyrazicielem idei przełamywania barier i zahamowania społeczeństwa w stosunku do osób niepełnosprawnych.  W grudniu 2010 roku odbył się finał loterii promocyjnej AUTOLOKATA poprzez losowanie nagrody głównej Citroena C3 oraz innych atrakcyjnych nagród rzeczowych. Jak co roku Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli  odebrał szereg nagród i wyróżnień. Należy tu wymienić kolejne Godło Promocyjne „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, nagrodę „Orła Agrobiznesu” za sukces rynkowy Banku, zajęcie trzeciego miejsca w rankingu „Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce” w kategorii banków o sumie bilansowej powyżej 200 mln złotych, wyróżnienie w konkursie „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”, zdobycie tytułu „Przedsiębiorca Przyjazny Kobiecie” oraz zdobycie prestiżowego tytułu Super Lidera Grupy BPS A.D.2009.   

  Rok 2011
  Rok 2011 - wzorem lat poprzednich - był okresem intensywnego wzrostu skali działania, rozwoju oferty produktowej, zwiększenia ilości obsługiwanych klientów oraz realizacji przyjętych planów finansowych. Bank podjął szereg działań mających na celu zwiększenie jego znaczenia na rynku lokalnych usług finansowych i umocnienia wizerunku jako stabilnej instytucji, zasługującej na zaufanie klientów. Mając na uwadze zmieniające się otoczenie, rosnącą konkurencję oraz dążenie do dalszego rozwoju Bank  postawił i zrealizował wyzwania o perspektywie długookresowej. W 2011 roku dokonano zmiany nazwy na Nadsański Bank Spółdzielczy. Zmiana ta miała na celu m.in. wyróżnienie banku spośród blisko 600 banków spółdzielczych działających na terenie Polski. Rozpoczęto długi proces tworzenia instytucji finansowej o charakterze nie tylko regionalnym. Temu celowi służyło również poszerzenie obszaru działania i otwarcie nowej placówki Banku w centrum handlowym Milenium Hall w Rzeszowie. Nadsański Bank Spółdzielczy – w skrócie SANBank – dbał o atrakcyjność swojej oferty produktowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów przygotowano szereg nowych produktów i promocji, wśród których należy wymienić lokaty okolicznościowe, pakiety usług, terminale płatnicze POS, kredyt konsolidacyjny czy Kredyt na Dobry Początek. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się lokaty z codzienną kapitalizacją odsetek. W 2011 roku SANBank rozpoczął wymianę kart płatniczych na karty z mikroprocesorem oraz wprowadził karty realizujące płatności w sposób bezstykowy. Rok 2011 to także okres dalszego rozwoju sieci własnych bankomatów. Od czerwca działa kolejny bankomat usytuowany w Jeżowem, natomiast w miesiącu grudniu zainstalowano bankomaty w Stalowej Woli (Galeria Prima) oraz w Rudniku nad Sanem. Na koniec 2011 roku Nadsański Bank Spółdzielczy posiadał 14 własnych bankomatów. Jak co roku, Nadsański Bank Spółdzielczy reagował na potrzeby społeczeństwa i starał się je wspierać, szczególnie w zakresie kultury, sportu i edukacji. Bank fundował nagrody w konkursach organizowanych przez placówki oświatowe, wspierał kluby sportowe i organizacje pozarządowe, sponsorował organizację wielu imprez kulturalnych oraz dożynek gminnych i powiatowych. Rozwój i wyniki Banku zostały zauważone i uhonorowane licznymi nagrodami i wyróżnieniami. W 2011 roku Nadsański Bank Spółdzielczy otrzymał tytuł „Super Lidera Grupy BPS A.D.2010”, tytuł „Banku Przyjaznego dla Przedsiębiorców” oraz wyróżnienie jako instytucja szczególnie zasłużona w budowaniu pozytywnego wizerunku sektora bankowości spółdzielczej. Pozostałe nagrody to  certyfikat za efektywne działanie Banku w XVI  rankingu „50 największych banków w Polsce 2011”, wyróżnienie Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce w kategorii banków o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł, tytuł Marcina Roku 2011 oraz nagroda Geparda Biznesu 2011.

  Rok 2012
  Rok 2012 - mimo trudnych warunków gospodarczych – zakończył się sukcesem mierzonym m.in. wielkością pozyskanych depozytów, udzielonych kredytów oraz wyniku finansowego. Jak co roku Nadsański Bank Spółdzielczy starał się dopasować swoją ofertę produktową do potrzeb i oczekiwań Klientów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się lokaty okolicznościowe, które cechowało atrakcyjne oprocentowanie. W 2012 roku Bank był organizatorem Loterii promocyjnej AUTOLOKATA SANBank, w której główną wygraną jest samochód osobowy Peugeot 208, a także wiele innych atrakcyjnych nagród rzeczowych. Podobnie jak w działalności depozytowej, tak i w zakresie działalności kredytowej przygotowano szereg nowych produktów i promocji, starając się dostosować do wymogów rynkowych. W 2012 roku SANBank wprowadził do oferty nowe karty kredytowe - VISA kredytowa GOLD dla osób fizycznych oraz VISA Business Credit i VISA Business Credit GOLD dla podmiotów gospodarczych. W grudniu 2012 została zmieniona lokalizacja filii SANBanku w Nisku. Nowa siedziba niżańskiej placówki zapewniła lepsze warunki obsługi Klienta, a uruchomiona wrzutnia spełniła oczekiwania lokalnych przedsiębiorców.  Z końcem 2012 Nadsański Bank Spółdzielczy rozpoczął prace nad zmianą wizualizacji zewnętrznej swoich placówek poprzez montowanie ujednoliconych kasetonów świetlnych.  W pierwszym kwartale roku zmieniono lokalizację bankomatu w Jeżowem, a w  grudniu uruchomiono kolejny bankomat, tym razem usytuowany w Nisku. Łącznie na koniec 2012 roku SANBank posiadał 15 własnych bankomatów. Ponadto w wybranych kasach Banku zainstalowano terminale POS umożliwiające dostęp do gotówki klientom innych banków. We wrześniu 2012 Nadsański Bank Spółdzielczy uczcił Międzynarodowy Rok Spółdzielczości oraz 85-lecie istnienia Banku organizując bankowy Piknik Rodzinny. Podczas uroczystości pracownikom Banku wręczono odznaczenia za szczególny wkład w rozwój bankowości spółdzielczej, a wieloletnim klientom i partnerom Banku statuetki Solidny Partner SANBanku. Nadsański Bank Spółdzielczy chętnie dzieli się efektami  pracy ze społeczeństwem uczestnicząc w kreowaniu życia gospodarczego regionu. Aktywnie wspiera różnego rodzaju inicjatywy lokalne oraz przedsięwzięcia o charakterze społecznym, oświatowym, kulturalnym czy też charytatywnym.  W 2012 roku SANBank został sponsorem głównym XX Ogólnopolskiego Ulicznego Biegu Niepodległości, w którym wzięło udział ok. 150 zawodników z Polski i zagranicy. Rozwój i wyniki Banku zostały zauważone i uhonorowane licznymi nagrodami i wyróżnieniami. W 2012 roku Nadsański Bank Spółdzielczy otrzymał tytuł „Lidera Zrzeszenia BPS A.D.2011”, diamentową statuetkę i tytuł „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, certyfikat „Marcin Roku 2012”, nominację w konkursie „Firma Dobrze Widziana” oraz zajął III miejsce w rankingu „Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce”. Prezes Nadsańskiego Banku Spółdzielczego został uhonorowany „Oskarem Spółdzielczości Polskiej 2012”, będącym nagrodą za upowszechnianie idei spółdzielczej, tworzenie klimatu i warunków sprzyjających umacnianiu i rozwojowi ruchu spółdzielczego.

  Rok 2013
  Rok 2013 był dla Nadsańskiego Banku Spółdzielczego kolejnym udanym rokiem. Na początku roku utworzono 10 w Stalowej Woli placówkę Banku. Następnie  zdecydowano o przekształceniu Filii w Rzeszowie na Oddział. Dużym przedsięwzięciem Banku było otwarcie dwóch Oddziałów poza granicami województwa podkarpackiego, które miało na celu nie tylko umocnienie marki, ale także dalszą ekspansję do dużych aglomeracji. W czerwcu 2013 r. jako pierwszy został  otwarty Oddział w Krakowie, następnie we wrześniu Oddział w Warszawie. Ponadto rok 2013 r. obfitował w wiele wydarzeń, które przyczyniły się do kreowania dobrego wizerunku Banku nie tylko w regionie, w którym prowadził lub rozpoczynał działalność  ale również poza nim. Po raz pierwszy w historii Nadsański Bank Spółdzielczy wraz z innymi Bankami Polskiej Spółdzielczości rozpoczął ogólnokrajową kampanię reklamową mającą na celu budowanie pozytywnego wizerunku bankowości spółdzielczej w mediach i wśród szerokiej opinii publicznej. Jednocześnie Nadsański Bank Spółdzielczy podejmując działania wizerunkowe reagował również na potrzeby lokalnego społeczeństwa i starał się je wspierać, szczególnie w zakresie kultury, sportu i edukacji. Bank fundował nagrody w konkursach organizowanych przez placówki oświatowe, sponsorował organizację wielu imprez kulturalnych oraz dożynek gminnych i powiatowych. Najważniejsze z imprez społecznych jakie Bank wspierał finansowo  to Piknik Kapucyński , Piknik w Racławicach,  Wiklina w Rudniku,  Dni Miodu w Bojanowie czy Dożynki Powiatu Niżańskiego oraz Powidlaki w Krzeszowie. Natomiast po otwarciu Oddziału w Warszawie NBS przyłączył się do Otwarcia Skweru Ciechowskiego na warszawskim Targówku. W 2013 r. Bank brał również udział w inicjatywach ogólnokrajowych takich jak XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy Narodowe Czytanie dzieł Fredry. Ponadto NBS kilkakrotnie udzielał wsparcia dla inicjatyw charytatywnych. Wspomógł  Fundację Dziecięcą „Fantazja, następnie wspomógł akcję charytatywną dla ciężko chorego Kamila przeznaczając część kwoty na turnus rehabilitacyjny . Ponadto jak co roku Bank wsparł Fundację „Nadzieja” kupując upominki  świąteczne, wykonywane przez podopiecznych Fundacji. NBS angażując  się w działania sportowe organizowane w regionie w 2013 r. wspierał finansowo również sportowców poprzez współfinansowanie Klubów Sportowych. Współpracując od wielu lat z Katolickim Klubem Sportowym Victoria, na początku 2013 r. roku został jego głównym sponsorem. Został również sponsorem najmłodszej grupy piłkarzy Żak Stal Stalowa Wola oraz stalowowolskiego sportowca Krzysztofa Parmy trenującego kolarstwo szosowe. Poza tym dbając o upowszechnianie kultury sportowej oraz szerzenie idei zdrowego trybu życia SANBank w 2013 r. wziął udział w dofinansowaniu imprezy sportowej „Sportowa Stalowa”. Ponadto SANBank jak co roku angażował się  w biegi uliczne. Został sponsorem biegów organizowanych w Stalowej Woli z okazji obchodów Konstytucji  3 Maja oraz 11 Listopada. W 2013 r. NBS po raz pierwszy poszerzył swoje zaangażowanie w dziedzinie sportu motorowego i został sponsorem jednej z drużyn Rajdu Samochodowego w Rzeszowie. W 2013 r. NBS po raz kolejny został nagrodzony. Kapituła Konkursu Najwyższa Jakość Quality International , działającego pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, przyznała NBS tytuł Laureata oraz Srebrne Godło w kategorii Services- usługi na najwyższym poziomie. Ponadto NBS został nagrodzony w konkursie Nasze Dobre Podkarpackie organizowanym przez dziennik Nowiny, zgłaszając do konkursu produkt Konto na Miarę. 2013 r. zakończył się dla Banku Finałem Loterii promocyjnej Autolokata SANBank . Była to już III edycja cieszącej się dużą popularnością Loterii , w której do wygrania był samochód osobowy. Podsumowując  2013 r. można powiedzieć, że był to kolejny rok dobry dla Banku.  Rok, w którym Bank nadal umacniał swoją pozycję na lokalnym rynku oraz poszerzył swoją działalność  poza region podkarpacki.

  Rok 2014
  Rok 2014 był to czas obfitujący w wiele wydarzeń i wyzwań o bardzo różnorodnym charakterze. To okres rozwoju działalności nowych placówek w Krakowie i Warszawie, koordynacji działań organizacyjnych, pozyskiwania nowych Klientów i zwiększania skali działania w nowych lokalizacjach.
  W 2014 roku Bank w dużej mierze koncentrował się na utrzymaniu bardzo wysokiej jakości obsługi. Stawiając sobie za cel wygodę i komfort obsługi klienta Bank dokonał zmian placówki znajdująca się w Jeżowem, która została przeniesiona w miejsce bardziej dogodne dla Klientów. Następnie zmodernizowana została placówka w Rudniku. W wyniku remontów zmieniono funkcjonalność i wygląd placówek, tak aby odpowiadały nowoczesnym standardom bankowości, umożliwiając komfortową obsługę oraz indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwać klientów. SANBank w dalszym ciągu kontynuował swoje działania uwzględniające budowanie dobrych relacji z otoczeniem. Jak co roku solidaryzując się z lokalnym społeczeństwem aktywnie włączał się w imprezy kulturalno-gospodarcze czy dożynki organizowane w miejscowościach, w których prowadził działalność. Ponadto Bank, jako propagator sportu oraz główny sponsor lekkoatletycznego Katolickiego Klubu Sportowego Victoria, wziął udział w Biegu z okazji Konstytucji 3 maja oraz Biegu Niepodległości. Podejmował również wiele innych inicjatyw - wspierał działania na rzecz dobra publicznego w zakresie kultury i sztuki, wspierał działalność lokalnych Ośrodków Kultury oraz inicjatywy na rzecz wychowania w kulturze polskiej. Jednocześnie Bank kontynuował wsparcie edukacji, finansując wiele konkursów organizowanych przez Szkoły, nagród czy wyjazdów edukacyjnych dzieci i młodzieży. Aktywnie brał również udział w edukacji finansowej dzieci Uniwersytetu Dziecięcego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli oraz zachęcał Szkoły do udziału w konkursach SKO, nagradzając ponad 1,5 tysiąca uczniów Szkół Podstawowych. Nadsański Bank w 2014 roku niejednokrotnie włączał się w akcje charytatywne, w których brali udział również pracownicy, tj. XXII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. Wspierał Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” oraz został jednym ze sponsorów Kapucyńskiego Pikniku Charytatywnego. W 2014 roku, przy okazji ogólnopolskich obchodów Święta Spółdzielczości Bankowej, Bank po raz pierwszy zorganizował przy Centrali w Stalowej Woli, imprezę plenerową pod nazwą „Niedziela z Nadsańskim Bankiem Spółdzielczym", podczas której zorganizowano wiele atrakcji dla całych rodzin oraz konkursy z nagrodami. Poza dobrymi relacjami ze społecznością lokalną Bank również odpowiadał na potrzeby przedsiębiorców, którzy w 2014 roku znaleźli się w trudnej sytuacji przez naniesione rosyjskie embargo. Aby im pomóc Bank dołączył do akcji „Jedz jabłka” i rozdawał je swoim klientom. Ponadto utrzymując dobre relacje z sektorem MSP Bank wziął udział w I Regionalnym Forum Biznesu. Poza tym we współpracy z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Union Investment zorganizował dla swoich kluczowych klientów spotkanie biznesowe, podczas którego przedsiębiorcy z regionu Stalowej Woli zapoznali się bliżej z działalnością i produktami Banku, jak również poznali alternatywne sposoby pomnażania oszczędności. Dla Banku poza relacjami z klientami ważny jest również rozwój Banku oraz wyniki finansowe, które znajdują uznanie w otrzymanych wyróżnieniach, nagrodach, licznych dyplomach, podziękowaniach i artykułach prasowych. W 2014 roku Bank został nagrodzony przez Instytut Nowoczesnego Biznesu w konkursie „Bank Przyjazny Biznesowi”, został laureatem konkursu „Bank Spółdzielczy Roku” ogłoszonym przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej oraz jako wyróżniająca się firma województwa podkarpackiego został „Liderem Regionu” w konkursie organizowanym przez Dziennik Nowiny. Natomiast prezes Nadsańskiego Banu Spółdzielczego Stanisław Kłapeć został wyróżniony przez Wicepremiera Janusza Piechocińskiego za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki.