• Facebook
Wybierz grupę

EURO-FATCA

 • Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zobowiązała się  w ramach umowy EURO-FATCA do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe.
  Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany takich informacji jest  Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o  wymianie informacji podatkowych z innymi państwami ( Dz. U. z 2017r, poz.648) implementująca do polskiego porządku prawnego wymóg automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.
   Działając w świetle przepisów EURO-FATCA, Nadsański Bank Spółdzielczy jako instytucja finansowa jest zobligowany do wprowadzenia regulacji wynikających z ustawodawstwa EURO-FATCA. Zgodnie z wymogami Ustawy, Bank zobowiązany jest do przekazywania za  pośrednictwem Krajowej Administracji Skarbowej informacji o rachunkach klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w innych krajach. Informacje te będą w dalszej kolejności przekazywane do właściwych zagranicznych organów podatkowych.
   

  W związku z nałożeniem na Nadsański Bank Spółdzielczy obowiązków wynikających z ustawodawstwa  EURO-FATCA, począwszy od dnia 01.05.2017r Bank będzie wymagał od swoich Klientów: osób fizycznych i podmiotów gospodarczych otwierających nowe rachunki finansowe takie jak: ROR, rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, otwarte mieszkaniowe rachunki pomocnicze, karty kredytowe złożenia stosownego Oświadczenia dotyczącego rezydencji podatkowej. Aktualizacja złożonego Oświadczenia będzie konieczna jedynie w sytuacji zmiany rezydencji podatkowej Klienta.
  Bank nie rozstrzyga wątpliwości Klienta dotyczących ustalenia jego rezydencji podatkowej, osobą właściwą, która może wyrazić opinię w tej sprawie jest niezależny doradca podatkowy.
  Odmowa złożenia przez Klienta wymagalnego Oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej będzie skutkować brakiem możliwości założenia rachunku finansowego oraz podpisania Umowy o wskazany produkt.

 • NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

  1.    Czym jest EURO-FATCA?
  Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze. EURO-FATCA ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

  2.    Kogo dotyczy EURO-FATCA?
  EURO-FATCA dotyczy wszystkich Klientów Indywidualnych i Klientów Instytucjonalnych.

  3.   Jakie produkty bankowe są objęte EURO-FATCA?
  Produkty bankowe oferowane przez Nadsański  Bank Spółdzielczy: rachunki ROR, rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze, karty kredytowe.

  4.   Czy złożenie w Banku Oświadczenia o rezydencji podatkowej w przypadku zawierania nowej umowy o produkt jest konieczne?

  Tak. Stosownie do przepisów Ustawy pobieranie Oświadczeń w toku otwierania rachunku jest elementarnym obligatoryjnym do jego otwarcia. W przypadku odmowy złożenia przez Klienta przedmiotowego Oświadczenia, Nadsański Bank Spółdzielczy odmówi zawarcia stosownej umowy i otwarcia rachunku produktu.

  5.   Czy EURO-FATCA stosowana jest we  wszystkich  Bankach?
  Tak, wszystkie instytucje finansowe w tym wszystkie Banki w Polsce mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami EURO-FATCA.

  6.  Jak często Klienci są zobowiązani do przekazywania informacji o swojej rezydencji podatkowej do Nadsańskiego Banku Spółdzielczego?

  Po złożeniu raz przez Klienta w Banku ważnego Oświadczenia, kolejne będzie wymagalne jedynie w przypadku aktualizacji informacji danych osobowych lub jeśli Bank uzna na podstawie aktualnych danych, iż status rezydencji podatkowej mógł ulec zmianie.

  7.    Jakie informacje Klient jest zobowiązany dostarczyć do Banku?
  W związku z wymogami CRS/EURO-FATCA, Bank  poprosi o dostarczenie poniższych informacji:

  Klient Indywidualny:

  1)    imię i nazwisko;
  2)    aktualny adres zamieszkania;
  3)    miejscowość i kraj urodzenia;
  4)    data urodzenia;
  5)    kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
  6)    numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

  Klient Instytucjonalny/Podmioty prawne:

  1)    nazwa;
  2)    aktualny adres siedziby (w tym kraj);
  3)    kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
  4)    status podmiotu;
  5)    dane osoby kontrolującej - dane osoby fizycznej;
  6)    numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

  8.   Jakie informacje Nadsański Bank Spółdzielczy będzie przekazywał do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej?
  Nadsański Bank Spółdzielczy będzie przekazywał informacje dotyczące Klienta takie jak: imię i nazwisko, nazwa posiadacza, adres/siedzibę, TIN-numer identyfikacji podatkowej oraz posiadane rachunki, w tym: identyfikator rachunku oraz  saldo rachunku.

  9.   Od czego zależy przynależność rezydencji podatkowej?

  Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od kilku czynników m.in: oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności. W przypadku pytań dotyczących kraju rezydencji podatkowej, każdy Klient zobowiązany jest skontaktować się z niezależnym doradca, gdyż Nadsański Bank Spółdzielczy nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.